จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 49
จากทั้งหมด: 32,717
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทน. 1 สทน. 2 สทน. 3 สทน. 4 สทน. 5 สทน. 6 สทน. 7 สทน. 8 สทน. 9 สทน. 10 สทน. 11 รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 12 1 1 1 1 3 0 4 11 0 2 36
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 370 21 26 17 15 25 37 84 84 56 13 748
ปริมาณฝน = 0 มม. 245 88 24 22 27 38 40 117 93 74 74 842
รวม 627 110 51 40 43 66 77 205 188 130 89 1626
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 170 12 68 7 7 6 29 69 93 160 -65 621
จำนวนสถานีทั้งหมด 797 122 119 47 50 72 106 274 281 290 24 2182
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทน. 1 สทน. 2 สทน. 3 สทน. 4 สทน. 5 สทน. 6 สทน. 7 สทน. 8 สทน. 9 สทน. 10 สทน. 11 รวม
แดง 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
เขียว 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 7
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 793 122 118 47 50 71 106 273 274 290 23 2167
รวม 797 122 119 47 50 72 106 274 281 290 24 2182
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2024-05-21 04:08:38)
315 55 65 23 31 56 74 208 110 255 9 1201