จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 38
จากทั้งหมด: 14,860
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทน. 1 สทน. 2 สทน. 3 สทน. 4 สทน. 5 สทน. 6 สทน. 7 สทน. 8 สทน. 9 สทน. 10 สทน. 11 รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 259 28 6 5 4 7 1 4 30 16 0 360
ปริมาณฝน = 0 มม. 340 72 50 30 39 60 79 220 160 119 119 1288
รวม 599 100 56 35 43 67 80 224 190 135 119 1648
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 198 22 63 12 7 5 26 50 91 155 -95 629
จำนวนสถานีทั้งหมด 797 122 119 47 50 72 106 274 281 290 24 2182
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทน. 1 สทน. 2 สทน. 3 สทน. 4 สทน. 5 สทน. 6 สทน. 7 สทน. 8 สทน. 9 สทน. 10 สทน. 11 รวม
แดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขียว 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 797 122 118 47 50 72 106 274 281 290 24 2181
รวม 797 122 119 47 50 72 106 274 281 290 24 2182
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2024-04-13 01:36:05)
382 49 77 28 37 65 98 272 144 274 21 1447