จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 59
จากทั้งหมด: 32,727
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


ในยุคแห่งการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลไปได้ทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ต มาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดำเนินกิจกรรมส่วนบุคคล การดำเนินการธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการของภาครัฐ ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำ จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่ง และเพื่อให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวมและประมวลผล ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3. เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวมไว้จะได้รับการปกป้องดูแลและนำไปประมวลผลอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอบเขตการใช้งานเว็บไซต์ และ Mobile Application

เว็บไซต์ ews.dwr.go.th ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำข้อมูลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม
Mobile Application (EWS DWR) ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำข้อมูลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม โดยสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App store และ play store โดยค้นหาคำว่า (EWS DWR)

ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนน พระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613

>