กราฟ แสดงสัดส่วนสถานะการเตือนภัย
Rain Chart (09/07/2020 17:34)
Total Station: 4790