กราฟ แสดงสัดส่วนสถานะการเตือนภัย
Rain Chart (08/04/2020 02:03)
Total Station: 4791