กราฟ แสดงสัดส่วนสถานะการเตือนภัย
Rain Chart (25/05/2019 05:57)
Total Station: 4791