รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0331 ] GD_ID.119 บ้านชมภูเหนือ
[ STN0331 ] GD_ID.63 บ้านชมภูใต้ (ครอบคลุม)
[ STN0331 ] GD_ID.63 บ้านเนินคล้อ (ครอบคลุม)
[ STN0331 ] GD_ID.63 บ้านซำรังเหนือ (ครอบคลุม)
[ STN0331 ] GD_ID.63 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ครอบคลุม)
[ STN0331 ] GD_ID.63 บ้านซำรังเหนือ (ครอบคลุม)
[ STN1549 ] GD_ID.226 บ้านปากรอง
[ STN1549 ] GD_ID.246 บ้านอาฮาม หมู่ 3 (ครอบคลุม)
[ STN1549 ] GD_ID.246 บ้านสบยาว หมู่ 4 (ครอบคลุม)
[ STN1549 ] GD_ID.246 บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6 (ครอบคลุม)
[ STN1549 ] GD_ID.246 บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 (ครอบคลุม)
[ STN1549 ] GD_ID.246 บ้านสบย่าง หมู่ 3 (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.66 บ้านฟากท่า
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านแม่สำใต้ (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านหาดสูง (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านใหม่ (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านแม่สำเหนือ (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านท่าโพธิ์ (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านป่างิ้ว (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านวังค่า (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านท่าด่าน (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านคลองปากร้าว (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านหนองอ้อ (ครอบคลุม)
[ STN1038 ] GD_ID.93 บ้านหนองอ้อ (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID. บ้านแสนขัน
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านวังประจบ หมู่ 1 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านสะแกเครือ หมู่ 3 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านลานสอ หมู่ 4 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านหนองร่ม หมู่ 5 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านลานเต็ง หมู่ 9 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านลานยาง หมู่ 10 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านลานกระทิง หมู่ 4 (ครอบคลุม)
[ STN1537 ] GD_ID.179 บ้านลานทอง หมู่ 7 (ครอบคลุม)
[ STN0891 ] GD_ID.115 บ้านปางเปา
[ STN0891 ] GD_ID.218 บ้านแม่ขะจาน (ครอบคลุม)
[ STN0891 ] GD_ID.218 บ้านห้วยไร่ (ครอบคลุม)
[ STN0891 ] GD_ID.218 บ้านร่ำเปิง (ครอบคลุม)