รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN1517 ] GD_ID.225 บ้านปางเกลือ
[ STN1517 ] GD_ID.222 บ้านห้วยแมง หมู่ 3 (ครอบคลุม)
[ STN1517 ] GD_ID.222 บ้านปางกรุง หมู่ 7 (ครอบคลุม)