รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN1539 ] GD_ID.189 บ้านศรีดอนไชย
[ STN1539 ] GD_ID.182 บ้านร่องแช่ หมู่ 4 (ครอบคลุม)
[ STN1539 ] GD_ID.182 บ้านห้วยหลวง หมู่ 13 (ครอบคลุม)
[ STN1539 ] GD_ID.182 บ้านม่วงไพรวัลย์ หมู่ 16 (ครอบคลุม)