รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0673 ] GD_ID.211 บ้านโจะโหวะเหนือ
[ STN0673 ] GD_ID.20 บ้านเนิน (ครอบคลุม)
[ STN0673 ] GD_ID.20 บ้านพร้าว (ครอบคลุม)
[ STN0673 ] GD_ID.20 บ้านดอยน้ำเพียงดิน (ครอบคลุม)
[ STN1169 ] GD_ID.61 บ้านโมคลา