รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0743 ] GD_ID.10 บ้านหน้าเหมือง
[ STN0743 ] GD_ID.96 บ้านคลองเหลง (ครอบคลุม)
[ STN0743 ] GD_ID.96 บ้านท่าน้อย (ครอบคลุม)
[ STN0743 ] GD_ID.96 บ้านนาคลอง (ครอบคลุม)
[ STN0743 ] GD_ID.96 บ้านเขาดิน (ครอบคลุม)
[ STN0744 ] GD_ID.15 บ้านน้ำฉา
[ STN0744 ] GD_ID.84 บ้านต้นเนียง (ครอบคลุม)
[ STN0744 ] GD_ID.84 บ้านสระยูง (ครอบคลุม)
[ STN0744 ] GD_ID.84 บ้านสวนหัวแหวน (ครอบคลุม)
[ STN0744 ] GD_ID.84 บ้านคลองคุด (ครอบคลุม)
[ STN0744 ] GD_ID.84 บ้านคลองไทร (ครอบคลุม)
[ STN0213 ] GD_ID.115 บ้านเผี่ยนบน
[ STN0213 ] GD_ID.220 บ้านเขาทราย (ครอบคลุม)
[ STN0213 ] GD_ID.220 บ้านวังส้าน (ครอบคลุม)
[ STN0289 ] GD_ID.117 บ้านหน้าถ้ำ
[ STN0289 ] GD_ID.115 บ้านท่าพุด (ครอบคลุม)
[ STN0289 ] GD_ID.115 บ้านวังเลา (ครอบคลุม)
[ STN0289 ] GD_ID.115 บ้านคลองโชน (ครอบคลุม)
[ STN0741 ] GD_ID.185 บ้านเขาเหล็ก
[ STN0741 ] GD_ID.120 บ้านท่าควาย (ครอบคลุม)
[ STN0741 ] GD_ID.120 บ้านทุ่งไม้เรียง (ครอบคลุม)
[ STN0741 ] GD_ID.120 บ้านทุ่งขันหมาก (ครอบคลุม)