cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1799 สถานี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.564 เวลา 02:01 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
2 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
3 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
4 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
5 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 21.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
6 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
7 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
8 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
9 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
10 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
11 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
12 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
13 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 0 ทะเลสาบสงขลา
14 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
15 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
16 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
17 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
18 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
19 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
20 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
21 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
22 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
23 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
24 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
25 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
26 STN1619 บ้านบางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
27 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 46.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
28 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
29 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
30 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
31 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
32 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
33 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
34 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
35 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
36 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
37 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
38 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
39 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
40 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
41 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.00 0 ทะเลสาบสงขลา
42 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.90 0 ทะเลสาบสงขลา
43 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
44 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
45 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 19.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
46 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
47 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
48 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 109.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
49 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 30.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
50 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 17.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
51 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 78.50 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
52 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 0 แม่น้ำมูล
53 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
54 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
55 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
56 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
57 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 14.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
58 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 13.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
59 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 19.90 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
60 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 20.40 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
61 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
62 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
63 STN0570 บ้านใต้โตน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
64 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
65 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
66 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 19.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
67 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
68 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
69 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
70 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.90 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
71 STN0581 บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.00 0 ทะเลสาบสงขลา
72 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.40 0 แม่น้ำตาปี
73 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
74 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
75 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
76 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
77 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.90 0 แม่น้ำปิง
78 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
79 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
80 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
81 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
82 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
83 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
84 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
85 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
86 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
87 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
88 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.30 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
89 STN0530 บ้านหัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
90 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
91 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
92 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
93 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
94 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
95 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 10.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
96 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
97 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 15.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
98 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.40 0 แม่น้ำน่าน
99 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 10.20 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
100 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
101 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
102 STN0544 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
103 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.80 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
104 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
105 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 14.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
106 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 15.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
107 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.50 0 แม่น้ำมูล
108 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 11.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
109 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 12.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
110 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
111 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.20 0 แม่น้ำชี
112 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 9.20 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
113 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 10.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
114 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 9.90 แม่น้ำโขง แม่น้ำโขง
115 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 21.30 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
116 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 16.10 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
117 STN0560 บ้านตลิ่งสูง แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
118 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
119 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
120 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
121 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
122 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
123 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 1.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
124 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
125 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
126 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
127 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่หาด แม่น้ำปิง
128 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
129 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
130 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
131 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
132 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 8.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
133 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 8.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
134 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่งัด แม่น้ำปิง
135 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
136 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
137 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.40 0 แม่น้ำโขง
138 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 0 แม่น้ำกก
139 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
140 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
141 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
142 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
143 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
144 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
145 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.80 0 แม่น้ำกก
146 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
147 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
148 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
149 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
150 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 8.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
151 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
152 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
153 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 0 แม่น้ำโขง
154 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
155 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
156 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
157 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
158 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
159 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
160 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
161 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
162 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
163 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
164 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
165 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 9.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
166 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
167 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.30 0 แม่น้ำวัง
168 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 8.40 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
169 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
170 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
171 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
172 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
173 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
174 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
175 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 125.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
176 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
177 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
178 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
179 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
180 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
181 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
182 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
183 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
184 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
185 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
186 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
187 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
188 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
189 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 13.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
190 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 19.60 0 แม่น้ำปิง
191 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 10.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
192 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 14.20 0 แม่น้ำป่าสัก
193 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
194 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
195 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
196 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
197 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
198 STN0453 บ้านกลาง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 39.40 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
199 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 10.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
200 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
201 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 29.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
202 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.20 คลองสก แม่น้ำตาปี
203 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
204 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
205 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
206 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
207 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.50 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
208 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
209 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
210 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
211 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 60.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
212 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
213 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
214 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 9.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
215 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
216 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
217 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
218 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 19.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
219 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
220 STN0425 บ้านเปียงกอก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
221 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
222 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
223 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
224 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
225 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
226 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
227 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 10.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
228 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
229 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 14.70 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
230 STN0438 บ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 119.50 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
231 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
232 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 14.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
233 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 16.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
234 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 14.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
235 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 14.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
236 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
237 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
238 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
239 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 11.40 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
240 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
241 STN0460 บ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
242 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 10.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
243 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 5.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
244 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
245 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
246 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 8.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
247 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.80 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
248 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
249 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 16.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
250 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
251 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ กิ่งเกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
252 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 18.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
253 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
254 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 13.40 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
255 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
256 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำปี้ แม่น้ำยม
257 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
258 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 10.70 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
259 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.30 0 แม่น้ำน่าน
260 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
261 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
262 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
263 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 0 แม่น้ำกก
264 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 6.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
265 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.90 0 แม่น้ำกก
266 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
267 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 9.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
268 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 14.60 0 แม่น้ำสาละวิน
269 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 11.50 0 แม่น้ำน่าน
270 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
271 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
272 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 13.00 0 แม่น้ำน่าน
273 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
274 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
275 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 13.10 0 แม่น้ำยม
276 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
277 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
278 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 11.00 0 แม่น้ำน่าน
279 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำสา แม่น้ำน่าน
280 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำสา แม่น้ำน่าน
281 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
282 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
283 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
284 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
285 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
286 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
287 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
288 STN0387 บ้านนาเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
289 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
290 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
291 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
292 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
293 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
294 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
295 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
296 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
297 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
298 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
299 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
300 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
301 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน กิ่งเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
302 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
303 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
304 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
305 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
306 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
307 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
308 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.40 0 แม่น้ำสาละวิน
309 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
310 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
311 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.30 0 แม่น้ำยม
312 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
313 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
314 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
315 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
316 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
317 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
318 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
319 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
320 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
321 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
322 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
323 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
324 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
325 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
326 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.90 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
327 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 20.40 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
328 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
329 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.70 0 แม่น้ำปิง
330 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.70 0 ทะเลสาบสงขลา
331 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
332 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
333 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
334 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
335 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
336 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 0 แม่น้ำปิง
337 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 0 แม่น้ำปิง
338 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
339 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
340 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.70 0 แม่น้ำโขง
341 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่ยมตอนล่าง แม่น้ำยม
342 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 แม่น้ำปัตตานี
343 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
344 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 12.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
345 STN0034 บ้านผาใต้ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
346 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 0 แม่น้ำปิง
347 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 0 แม่น้ำเพชรบุรี
348 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
349 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 9.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
350 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
351 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
352 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 20.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
353 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 19.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
354 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
355 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำแม่กก (สายหลัก แม่น้ำกก
356 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
357 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
358 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
359 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
360 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
361 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
362 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 20.20 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
363 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 17.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
364 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 15.90 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
365 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.60 0 แม่น้ำกก
366 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
367 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 0 แม่น้ำปิง
368 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
369 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
370 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
371 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
372 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.70 0 แม่น้ำโขง
373 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.50 0 แม่น้ำโขง
374 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.70 0 แม่น้ำปิง
375 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.00 0 แม่น้ำสาละวิน
376 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 15.00 0 แม่น้ำสาละวิน
377 STN0051 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.90 0 แม่น้ำกก
378 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.60 0 แม่น้ำน่าน
379 STN0053 บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 18.20 0 แม่น้ำแม่กลอง
380 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
381 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 0 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
382 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 13.80 0 แม่น้ำน่าน
383 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
384 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
385 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
386 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
387 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
388 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
389 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
390 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
391 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
392 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
393 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
394 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.50 0 แม่น้ำสาละวิน
395 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
396 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
397 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.10 0 แม่น้ำสาละวิน
398 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
399 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
400 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
401 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
402 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
403 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
404 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
405 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
406 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
407 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 11.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
408 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 10.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
409 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 14.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
410 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
411 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 18.50 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
412 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 18.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
413 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 17.90 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
414 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 13.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
415 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 20.80 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
416 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
417 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
418 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
419 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
420 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
421 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
422 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.70 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
423 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
424 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 11.10 น้ำสาน แม่น้ำโขง
425 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
426 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
427 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
428 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
429 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 47.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
430 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 20.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
431 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
432 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
433 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำแม่ยมส่วนที่3 แม่น้ำยม
434 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
435 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 6 แม่น้ำน่าน
436 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 14.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
437 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
438 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
439 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 20.50 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
440 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
441 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 19.60 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
442 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
443 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 15.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
444 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
445 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 14.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
446 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
447 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
448 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
449 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
450 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
451 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.90 0 แม่น้ำวัง
452 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
453 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
454 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
455 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
456 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 8.40 0 แม่น้ำโขง
457 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
458 STN0294 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
459 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 10.90 0 แม่น้ำสาละวิน
460 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 14.50 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
461 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
462 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
463 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.20 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
464 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
465 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
466 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
467 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.40 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
468 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.00 0 แม่น้ำปิง
469 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 15.30 0 แม่น้ำน่าน
470 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
471 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
472 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
473 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 0 แม่น้ำน่าน
474 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 12.30 0 แม่น้ำน่าน
475 STN0338 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
476 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
477 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองสก แม่น้ำตาปี
478 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.30 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
479 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
480 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
481 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
482 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
483 STN0241 บ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.10 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
484 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
485 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 10.70 0 แม่น้ำน่าน
486 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 12.10 0 แม่น้ำน่าน
487 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
488 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 6.20 น้ำสาน แม่น้ำโขง
489 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 10.30 0 แม่น้ำโขง
490 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 16.50 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
491 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 12.20 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
492 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 14.90 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
493 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 16.20 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
494 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
495 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.50 0 แม่น้ำปิง
496 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
497 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
498 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
499 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
500 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
501 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
502 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
503 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
504 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
505 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
506 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 10.50 0 แม่น้ำป่าสัก
507 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 10.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
508 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 11.50 0 แม่น้ำโขง
509 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 5.50 0 แม่น้ำโขง
510 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 แม่น้ำโขง
511 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 7.80 0 แม่น้ำโขง
512 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
513 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 12.70 0 แม่น้ำโขง
514 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 11.80 0 แม่น้ำป่าสัก
515 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 7.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
516 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 6.90 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
517 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 11.90 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
518 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
519 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
520 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 17.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
521 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.10 0 แม่น้ำมูล
522 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
523 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
524 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.60 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
525 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
526 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.40 0 แม่น้ำตาปี
527 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 11.90 0 แม่น้ำน่าน
528 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 15.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
529 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
530 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
531 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 10.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
532 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 9.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
533 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
534 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
535 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 13.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
536 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 10.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 5 แม่น้ำน่าน
537 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
538 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
539 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำแห้ง แม่น้ำน่าน
540 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 แม่น้ำน่าน
541 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
542 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.80 0 แม่น้ำปิง
543 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
544 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 7.80 0 แม่น้ำน่าน
545 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
546 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 0 แม่น้ำกก
547 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
548 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
549 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
550 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
551 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
552 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
553 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
554 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.10 0 แม่น้ำกก
555 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
556 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
557 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
558 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
559 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.00 0 แม่น้ำปิง
560 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
561 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
562 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
563 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
564 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
565 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
566 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
567 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
568 STN0226 บ้านหนองจอก ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 15.70 0 แม่น้ำท่าจีน
569 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
570 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
571 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
572 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 10.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
573 STN0228 บ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 16.10 0 แม่น้ำแม่กลอง
574 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 13.10 0 แม่น้ำยม
575 STN0230 บ้านท่าข้าม แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.70 0 แม่น้ำปิง
576 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
577 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
578 STN0233 บ้านห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
579 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.60 0 แม่น้ำกก
580 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 7.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
581 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
582 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
583 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 11.30 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
584 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
585 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
586 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.60 0 แม่น้ำยม
587 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
588 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 13.70 0 แม่น้ำท่าจีน
589 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 14.50 0 แม่น้ำแม่กลอง
590 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
591 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
592 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
593 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
594 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 13.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
595 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 15.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
596 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 15.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
597 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 14.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
598 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 13.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
599 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.90 0 แม่น้ำป่าสัก
600 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
601 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
602 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 21.40 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
603 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
604 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
605 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
606 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 0 แม่น้ำเพชรบุรี
607 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 18.60 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
608 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
609 STN1026 บ้านโฮ๊ะ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
610 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 37.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
611 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
612 STN1036 บ้านน้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
613 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
614 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
615 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
616 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 18.50 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
617 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
618 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำตาปีตอนล่า แม่น้ำตาปี
619 STN1048 บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
620 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
621 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 19.90 คลองสก แม่น้ำตาปี
622 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 20.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
623 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 38.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
624 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 0
625 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 23.80 0 0
626 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
627 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
628 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
629 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
630 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 8.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
631 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
632 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
633 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 14.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
634 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
635 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
636 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
637 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 11.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
638 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
639 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
640 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
641 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
642 STN1030 บ้านโกตา กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 26.80 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
643 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
644 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำเพชรบุรีตอ แม่น้ำเพชรบุรี
645 STN1012 บ้านวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 20.20 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
646 STN1013 บ้านป่าผาก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
647 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
648 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 10.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
649 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
650 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
651 STN1018 บ้านเขาโร เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
652 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
653 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
654 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
655 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 22.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
656 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 17.30 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
657 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
658 STN0992 บ้านหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 14.70 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
659 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 21.40 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
660 STN0997 บ้านนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
661 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 19.80 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
662 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 16.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
663 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 18.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
664 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 22.80 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
665 STN1003 บ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 17.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
666 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 18.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
667 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
668 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 13.70 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
669 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
670 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 10.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
671 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
672 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 5.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
673 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
674 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
675 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
676 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 15.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
677 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 10.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
678 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 17.40 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
679 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
680 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
681 STN1040 บ้านไร่ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
682 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
683 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
684 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
685 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
686 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
687 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
688 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
689 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 8.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
690 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 47.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
691 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 11.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
692 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
693 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
694 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
695 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 12.90 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
696 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
697 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
698 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
699 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
700 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 38.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
701 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
702 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
703 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 10.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
704 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
705 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
706 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
707 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
708 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
709 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
710 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 8.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
711 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
712 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
713 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
714 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
715 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
716 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
717 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
718 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
719 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
720 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 150.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
721 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
722 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
723 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
724 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
725 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
726 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
727 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 8.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำโขง
728 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
729 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 10.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
730 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 9.60 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
731 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 9.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
732 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
733 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
734 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
735 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
736 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
737 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 7.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
738 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
739 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
740 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมภีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
741 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 16.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
742 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
743 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
744 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 16.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
745 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 13.70 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
746 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
747 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
748 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
749 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
750 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
751 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำวัง
752 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
753 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
754 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 8.80 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
755 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 10.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
756 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
757 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 7.40 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
758 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
759 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
760 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
761 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
762 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
763 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 13.50 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
764 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
765 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
766 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 23.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
767 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.60 SUB basin แม่น้ำวัง
768 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
769 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
770 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
771 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 8.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
772 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
773 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
774 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 14.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
775 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
776 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
777 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
778 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
779 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
780 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 16.30 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
781 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
782 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
783 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
784 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
785 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
786 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.00 SUB basin แม่น้ำวัง
787 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 10.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
788 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 21.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
789 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
790 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
791 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 9.60 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
792 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
793 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
794 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 18.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
795 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
796 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
797 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
798 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
799 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
800 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
801 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
802 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
803 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
804 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
805 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
806 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
807 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
808 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
809 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
810 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
811 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
812 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
813 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 16.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
814 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 13.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
815 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
816 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
817 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 17.30 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
818 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
819 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
820 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 16.60 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
821 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 16.60 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
822 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
823 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
824 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
825 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
826 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
827 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
828 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
829 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 10.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
830 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 9.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
831 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
832 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
833 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
834 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 11.50 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
835 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 8.10 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
836 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
837 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 13.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
838 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
839 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
840 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
841 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
842 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
843 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
844 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
845 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
846 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
847 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
848 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
849 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
850 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
851 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 10.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
852 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
853 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
854 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 10.90 SUB basin แม่น้ำโขง
855 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
856 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
857 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
858 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
859 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
860 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
861 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 12.30 0 แม่น้ำยม
862 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
863 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
864 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
865 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.30 0 แม่น้ำตาปี
866 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำตาปี
867 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
868 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 19.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
869 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
870 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
871 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
872 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.70 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
873 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
874 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
875 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
876 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.60 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
877 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
878 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
879 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
880 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
881 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำตาปี
882 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
883 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
884 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
885 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
886 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
887 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
888 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 20.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
889 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.40 0 ทะเลสาบสงขลา
890 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
891 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 13.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
892 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
893 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 12.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
894 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
895 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
896 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
897 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
898 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
899 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
900 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
901 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
902 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
903 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
904 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 0 แม่น้ำเจ้าพระยา
905 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
906 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 32.00 0 แม่น้ำป่าสัก
907 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 21.40 0 แม่น้ำป่าสัก
908 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 36.80 0 แม่น้ำป่าสัก
909 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 10.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
910 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
911 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 0 แม่น้ำเพชรบุรี
912 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
913 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.30 0 แม่น้ำแม่กลอง
914 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
915 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
916 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
917 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.00 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
918 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
919 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
920 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 17.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
921 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 14.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
922 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
923 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 20.40 0 แม่น้ำตาปี
924 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.60 0 แม่น้ำตาปี
925 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
926 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 0 แม่น้ำตาปี
927 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 0 แม่น้ำตาปี
928 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมือง เลย 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
929 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
930 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 4.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
931 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 16.90 ลำพะเนียง แม่น้ำโขง
932 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 8.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
933 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
934 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.50 0 แม่น้ำมูล
935 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.10 0 แม่น้ำมูล
936 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.10 0 แม่น้ำมูล
937 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 11.00 0 แม่น้ำมูล
938 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
939 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
940 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
941 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 17.80 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
942 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
943 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 25.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
944 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
945 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
946 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
947 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 12.60 0 แม่น้ำแม่กลอง
948 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 31.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
949 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 21.20 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
950 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
951 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
952 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 6.30 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
953 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.70 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
954 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
955 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 6.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
956 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
957 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 16.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
958 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
959 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
960 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.80 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
961 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
962 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 18.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
963 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 29.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
964 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
965 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
966 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
967 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 20.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
968 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
969 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
970 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
971 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.80 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
972 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
973 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 19.40 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
974 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
975 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
976 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่เสรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
977 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
978 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 5.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
979 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
980 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
981 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
982 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 12.30 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
983 STN0966 บ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
984 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 9.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
985 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 12.10 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
986 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 15.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
987 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 6.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
988 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
989 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 10.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
990 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำกระจวน แม่น้ำชี
991 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 12.30 ลำกระจวน แม่น้ำชี
992 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำคันฉู แม่น้ำชี
993 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 7.10 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
994 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 10.60 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
995 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 9.40 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
996 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 11.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
997 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
998 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
999 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1000 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1001 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1002 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1003 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
1004 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1005 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1006 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1007 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 9.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1008 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1009 STN0937 บ้านหลุกใต้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1010 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1011 STN0939 บ้านป่าหก ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1012 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 122.50 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1013 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 11.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1014 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1015 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
1016 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
1017 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
1018 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1019 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 8.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1020 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1021 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1022 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1023 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1024 STN0922 บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1025 STN0923 บ้านกองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1026 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1027 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1028 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 14.10 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
1029 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1030 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 15.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1031 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
1032 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 13.70 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1033 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 10.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
1034 STN0951 บ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
1035 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 5.90 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1036 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 67.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1037 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1038 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1039 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1040 STN0841 บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1041 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 9.50 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1042 STN0843 บ้านยางค้อม ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1043 STN0844 บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1044 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1045 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1046 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1047 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 10.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1048 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1049 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1050 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 8.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1051 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1052 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1053 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1054 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1055 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1056 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1057 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1058 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1059 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1060 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1061 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1062 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1063 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1064 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1065 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 11.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1066 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1067 STN0847 บ้านดอนสถาน1 สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 60.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1068 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 10.60 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1069 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1070 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1071 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1072 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมกลาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1073 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1074 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1075 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1076 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 35.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1077 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1078 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1079 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1080 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1081 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1082 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1083 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 11.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1084 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 7.00 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
1085 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1086 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 9.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1087 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 20.70 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1088 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1089 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 10.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1090 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1091 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1092 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1093 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1094 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 9.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1095 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1096 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1097 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1098 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1099 STN0916 บ้านผาแล ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1100 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -14.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1101 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1102 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1103 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 14.20 SUB basin แม่น้ำมูล
1104 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำมูล
1105 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
1106 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 9.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1107 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.60 SUB basin แม่น้ำยม
1108 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.40 SUB basin แม่น้ำยม
1109 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 7.50 SUB basin แม่น้ำยม
1110 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.20 SUB basin แม่น้ำยม
1111 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1112 STN1498 บ้านดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1113 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1114 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 13.40 SUB basin แม่น้ำยม
1115 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 14.10 SUB basin แม่น้ำยม
1116 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 8.40 SUB basin แม่น้ำปิง
1117 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.50 SUB basin แม่น้ำปิง
1118 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 11.30 SUB basin แม่น้ำปิง
1119 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 8.10 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1120 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.10 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
1121 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 14.60 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
1122 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 12.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1123 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1124 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1125 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 9.50 SUB basin แม่น้ำยม
1126 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำยม
1127 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.50 SUB basin ลุ่มน้ำโขง
1128 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 6.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1129 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 6.30 SUB basin แม่น้ำปิง
1130 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.90 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
1131 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 13.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
1132 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 12.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
1133 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 13.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1134 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 14.30 SUB basin แม่น้ำปิง
1135 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 13.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1136 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 12.10 SUB basin แม่น้ำปิง
1137 STN1537 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 13.80 SUB basin แม่น้ำปิง
1138 STN1538 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.40 SUB basin แม่น้ำโขง
1139 STN1539 บ้านศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.90 SUB basin แม่น้ำโขง
1140 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.90 SUB basin แม่น้ำกก
1141 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำยม แม่น้ำยม
1142 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.20 SUB basin แม่น้ำปิง
1143 STN1542 บ้านสลี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 14.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1144 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำยม
1145 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 12.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1146 STN1550 บ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 17.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
1147 STN1552 บ้านแก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 20.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
1148 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 14.70 SUB basin แม่น้ำยม
1149 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 10.90 SUB basin แม่น้ำยม
1150 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 8.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
1151 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1152 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 SUB basin แม่น้ำยม
1153 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1154 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองสก แม่น้ำตาปี
1155 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1156 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1157 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1158 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
1159 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1160 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1161 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1162 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำปัตตานีคอนบน แม่น้ำปัตตานี
1163 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1164 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1165 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1166 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1167 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1168 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.40 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1169 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1170 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1171 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.80 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1172 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 15.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1173 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 14.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1174 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 17.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1175 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1176 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1177 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1178 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1179 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1180 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 17.40 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1181 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 16.90 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1182 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1183 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1184 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
1185 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1186 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1187 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำโขง
1188 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 11.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1189 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1190 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1191 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1192 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 22.00 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1193 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1194 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.70 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1195 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
1196 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1197 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1198 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
1199 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1200 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1201 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1202 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1203 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1204 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
1205 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1206 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 41.20 คลองสก แม่น้ำตาปี
1207 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองสก แม่น้ำตาปี
1208 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1209 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1210 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1211 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 85.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1212 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1213 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
1214 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.20 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1215 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1216 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 18.40 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
1217 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1218 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 18.20 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1219 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1220 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 19.40 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
1221 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 18.70 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1222 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1223 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 6.40 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1224 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1225 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1226 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1227 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1228 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1229 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1230 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 10.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1231 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1232 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1233 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 9.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1234 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1235 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1236 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1237 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1238 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1239 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1240 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1241 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1242 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1243 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1244 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1245 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1246 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.20 SUB basin แม่น้ำยม
1247 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1248 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1249 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1250 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 10.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1251 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1252 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 10.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1253 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1254 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1255 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตร