cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1798 สถานี วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 03:19 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
2 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
3 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
4 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
5 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
6 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
7 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
8 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำบางปะกง
9 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
10 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
11 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
12 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
13 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
14 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
15 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
16 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
17 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
18 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
19 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
20 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
21 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
22 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
23 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองหลังสวน แม่น้ำปัตตานี
24 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
25 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำบางปะกง
26 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
27 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
28 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
29 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแหง แม่น้ำโขง
30 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
31 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
32 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
33 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
34 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่ลาว แม่น้ำวัง
35 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
36 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
37 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
38 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
39 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
40 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 53.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
41 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
42 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
43 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
44 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
45 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
46 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
47 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
48 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
49 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
50 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
51 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
52 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 55.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
53 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
54 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
55 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
56 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
57 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
58 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
59 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
60 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
61 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
62 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
63 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
64 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
65 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
66 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
67 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
68 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.10 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
69 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
70 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
71 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
72 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 37.80 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
73 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 16.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
74 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
75 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
76 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
77 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
78 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
79 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
80 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
81 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำโขง
82 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 31.30 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
83 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
84 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
85 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
86 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
87 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
88 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
89 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
90 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
91 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
92 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
93 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
94 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
95 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
96 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
97 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
98 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
99 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
100 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
101 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
102 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
103 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
104 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
105 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 23.40 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
106 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำบางปะกง
107 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
108 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
109 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
110 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
111 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
112 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 2.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
113 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
114 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
115 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
116 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
117 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
118 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
119 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
120 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
121 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
122 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
123 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
124 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
125 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำมูล
126 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
127 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
128 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
129 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
130 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
131 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
132 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
133 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำปิง
134 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
135 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
136 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
137 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
138 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำมูล
139 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
140 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
141 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
142 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
143 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
144 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
145 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
146 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
147 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
148 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
149 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำปิง
150 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
151 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.30 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
152 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
153 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
154 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
155 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 33.80 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
156 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำพรหม แม่น้ำน่าน
157 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
158 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
159 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
160 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
161 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
162 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
163 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
164 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
165 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
166 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
167 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
168 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
169 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 39.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
170 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
171 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
172 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
173 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
174 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
175 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่งัด แม่น้ำปิง
176 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
177 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
178 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
179 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
180 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำป่าสัก
181 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
182 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำสมุน แม่น้ำมูล
183 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
184 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำโขง
185 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 ห้วยพรมโหด แม่น้ำปิง
186 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
187 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำยม
188 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำปี้ แม่น้ำยม
189 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
190 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
191 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
192 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
193 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
194 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 54.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
195 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
196 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
197 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
198 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
199 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
200 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
201 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
202 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
203 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
204 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
205 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
206 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
207 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
208 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
209 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
210 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองสก แม่น้ำยม
211 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
212 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
213 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
214 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
215 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
216 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
217 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
218 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
219 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
220 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
221 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
222 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
223 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
224 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
225 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
226 STN0530 บ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
227 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
228 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
229 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
230 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
231 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
232 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำยม
233 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
234 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
235 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
236 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
237 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
238 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
239 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
240 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
241 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำโขง
242 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
243 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
244 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 67.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
245 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
246 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
247 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
248 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 35.10 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
249 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
250 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
251 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
252 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
253 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
254 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
255 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำปี้ แม่น้ำยม
256 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
257 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
258 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
259 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
260 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
261 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
262 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
263 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
264 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
265 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
266 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
267 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
268 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
269 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
270 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
271 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 50.40 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
272 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
273 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
274 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
275 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
276 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
277 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
278 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
279 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
280 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
281 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
282 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
283 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
284 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
285 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
286 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
287 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำปาด แม่น้ำวัง
288 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
289 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
290 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
291 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
292 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
293 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
294 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
295 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
296 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
297 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
298 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
299 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
300 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
301 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
302 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
303 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
304 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
305 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
306 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
307 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
308 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
309 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำสา แม่น้ำน่าน
310 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
311 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
312 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
313 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
314 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
315 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.90 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
316 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
317 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
318 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
319 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
320 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
321 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
322 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
323 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
324 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 32.20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
325 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
326 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
327 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
328 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
329 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
330 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
331 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
332 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
333 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
334 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
335 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
336 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำป่าสัก
337 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
338 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
339 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
340 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
341 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
342 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
343 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
344 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
345 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
346 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
347 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
348 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
349 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
350 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
351 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.50 SUB basin แม่น้ำยม
352 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
353 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
354 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
355 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
356 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
357 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
358 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
359 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแหง แม่น้ำโขง
360 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำยม
361 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำกก
362 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำโขง
363 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.40 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
364 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
365 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
366 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
367 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
368 STN0839 บ้านไหล่ท่า* แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
369 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
370 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
371 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
372 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
373 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
374 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
375 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
376 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
377 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
378 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
379 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
380 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 34.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
381 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
382 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 30.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
383 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
384 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
385 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
386 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
387 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
388 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
389 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
390 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
391 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
392 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
393 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
394 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
395 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
396 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
397 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
398 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
399 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
400 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
401 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
402 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
403 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
404 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
405 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
406 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำว้า แม่น้ำปิง
407 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
408 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
409 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
410 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
411 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
412 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
413 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
414 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
415 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
416 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
417 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
418 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำสวย แม่น้ำโขง
419 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
420 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
421 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
422 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำท่าจีน
423 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
424 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 34.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
425 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำสนธิ แม่น้ำกก
426 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำพรหม แม่น้ำยม
427 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
428 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
429 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
430 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
431 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
432 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
433 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
434 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
435 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
436 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
437 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
438 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
439 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
440 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
441 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
442 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
443 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
444 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 39.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
445 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 55.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
446 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
447 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
448 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
449 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
450 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
451 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
452 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
453 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
454 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
455 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
456 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
457 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
458 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
459 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
460 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
461 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 110.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
462 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
463 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
464 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 40.60 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำโขง
465 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
466 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
467 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
468 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
469 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
470 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
471 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
472 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
473 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
474 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
475 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
476 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
477 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
478 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
479 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
480 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
481 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
482 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
483 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
484 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
485 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
486 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
487 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
488 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
489 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
490 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 7.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
491 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
492 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
493 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
494 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
495 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
496 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
497 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
498 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
499 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
500 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
501 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
502 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
503 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
504 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
505 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
506 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
507 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
508 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
509 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
510 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
511 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
512 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
513 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
514 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
515 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
516 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
517 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
518 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
519 STN0438 บ้านแม่ละเมา* พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
520 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
521 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
522 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
523 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
524 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
525 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
526 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
527 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
528 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
529 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
530 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
531 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
532 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
533 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
534 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
535 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 36.90 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
536 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
537 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำสาน แม่น้ำโขง
538 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
539 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
540 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
541 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
542 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่หาด แม่น้ำโขง
543 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 83.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
544 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
545 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 123.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
546 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.80 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
547 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
548 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
549 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
550 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
551 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
552 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
553 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
554 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
555 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
556 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
557 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
558 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
559 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.70 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
560 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
561 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
562 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
563 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
564 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
565 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
566 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่หาด แม่น้ำปิง
567 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
568 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
569 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
570 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
571 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
572 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
573 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
574 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
575 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
576 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
577 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
578 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
579 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
580 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำชี
581 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำโขง
582 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
583 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
584 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 47.00 SUB basin แม่น้ำกก
585 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
586 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
587 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำสมุน แม่น้ำโขง
588 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
589 STN1405 บ้านสะเลียม* ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำน่าน
590 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
591 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
592 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
593 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
594 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำปี้ แม่น้ำยม
595 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำป่าสัก
596 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
597 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
598 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
599 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
600 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
601 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
602 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
603 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
604 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
605 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำพรหม แม่น้ำยม
606 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
607 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
608 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
609 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
610 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
611 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
612 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
613 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
614 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
615 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
616 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
617 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
618 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
619 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
620 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
621 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
622 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
623 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
624 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
625 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
626 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำควน แม่น้ำวัง
627 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
628 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
629 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำสนธิ แม่น้ำท่าจีน
630 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 35.30 SUB basin แม่น้ำโขง
631 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่ลาว แม่น้ำวัง
632 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่ลาว แม่น้ำวัง
633 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำโขง
634 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
635 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
636 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 SUB basin แม่น้ำวัง
637 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำชี
638 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
639 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
640 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
641 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
642 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำยม
643 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
644 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำบางนรา แม่น้ำปิง
645 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
646 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
647 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
648 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
649 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
650 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
651 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
652 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
653 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
654 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
655 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
656 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.20 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
657 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
658 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
659 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
660 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
661 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
662 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
663 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
664 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
665 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
666 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
667 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
668 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
669 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
670 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
671 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
672 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
673 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
674 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
675 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
676 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
677 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
678 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
679 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
680 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
681 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
682 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
683 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
684 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
685 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
686 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
687 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
688 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
689 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
690 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
691 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
692 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
693 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
694 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
695 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
696 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
697 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 38.70 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
698 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
699 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
700 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
701 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
702 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
703 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
704 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
705 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
706 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
707 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 33.30 ลำกระจวน แม่น้ำชี
708 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
709 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
710 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
711 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
712 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
713 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
714 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.90 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
715 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
716 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
717 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
718 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
719 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
720 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 52.40 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
721 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
722 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
723 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
724 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
725 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
726 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
727 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
728 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
729 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำสา แม่น้ำน่าน
730 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
731 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
732 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
733 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
734 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
735 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 44.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
736 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
737 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
738 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
739 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
740 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
741 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
742 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
743 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
744 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
745 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
746 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
747 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
748 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
749 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
750 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
751 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
752 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
753 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
754 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
755 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
756 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
757 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
758 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
759 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
760 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
761 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
762 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
763 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
764 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
765 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
766 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
767 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
768 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
769 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
770 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 31.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
771 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
772 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
773 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
774 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
775 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
776 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
777 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
778 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
779 STN0241 บ้านสบมาง* ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
780 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
781 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.70 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
782 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
783 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
784 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
785 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
786 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
787 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
788 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
789 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองสก แม่น้ำตาปี
790 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
791 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
792 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
793 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
794 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
795 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
796 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
797 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
798 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
799 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
800 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 21.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
801 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
802 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 33.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
803 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปี(สายหลัก) แม่น้ำตาปี
804 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
805 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
806 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 19.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
807 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
808 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
809 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
810 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
811 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
812 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
813 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
814 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
815 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
816 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
817 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
818 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
819 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
820 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
821 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
822 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
823 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
824 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
825 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
826 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
827 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
828 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
829 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
830 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
831 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
832 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
833 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
834 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
835 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
836 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
837 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
838 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.00 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
839 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 30.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
840 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
841 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 99.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
842 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
843 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
844 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 37.70 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
845 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 111.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
846 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
847 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
848 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
849 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
850 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
851 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
852 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
853 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
854 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
855 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.90 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
856 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
857 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
858 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
859 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
860 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
861 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
862 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 62.60 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
863 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
864 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 17.30 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
865 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.20 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
866 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
867 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
868 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
869 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
870 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
871 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
872 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
873 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
874 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.30 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
875 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
876 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
877 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
878 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
879 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำสาน แม่น้ำโขง
880 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
881 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
882 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
883 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
884 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
885 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
886 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
887 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
888 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
889 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
890 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 107.70 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
891 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
892 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
893 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
894 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
895 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
896 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
897 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 22.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
898 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
899 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
900 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
901 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
902 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
903 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
904 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
905 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
906 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
907 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
908 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
909 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
910 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
911 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
912 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
913 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
914 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
915 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.50 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
916 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
917 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
918 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
919 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
920 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
921 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
922 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
923 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
924 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
925 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
926 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
927 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
928 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
929 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
930 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
931 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
932 STN0559 บ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
933 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
934 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
935 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
936 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
937 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
938 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
939 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
940 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
941 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
942 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
943 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
944 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
945 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
946 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
947 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
948 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
949 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
950 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสา แม่น้ำน่าน
951 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
952 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
953 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
954 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
955 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
956 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำสาน แม่น้ำโขง
957 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
958 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
959 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
960 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
961 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
962 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 37.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
963 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
964 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
965 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
966 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
967 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
968 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
969 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
970 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
971 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
972 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.20 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
973 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
974 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
975 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
976 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
977 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
978 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
979 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 36.50 น้ำปี้ แม่น้ำยม
980 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
981 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
982 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ลี้
983 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
984 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
985 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
986 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
987 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
988 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
989 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.80 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
990 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
991 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 30.60 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
992 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
993 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
994 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
995 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
996 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
997 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
998 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
999 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1000 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1001 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1002 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1003 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1004 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1005 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1006 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1007 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1008 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1009 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1010 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1011 STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1012 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1013 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1014 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1015 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1016 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1017 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1018 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
1019 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1020 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1021 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1022 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1023 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1024 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1025 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1026 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1027 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1028 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1029 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1030 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1031 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 21.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1032 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1033 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1034 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1035 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1036 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1037 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำคันฉู แม่น้ำชี
1038 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1039 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1040 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1041 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.20 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1042 STN0966 บ้านปากหมาก* ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1043 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1044 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1045 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1046 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1047 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1048 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1049 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1050 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1051 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
1052 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
1053 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1054 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1055 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
1056 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
1057 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1058 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1059 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1060 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1061 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1062 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
1063 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1064 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1065 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1066 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
1067 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1068 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1069 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1070 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
1071 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1072 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1073 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1074 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
1075 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
1076 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1077 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
1078 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
1079 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
1080 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำยม
1081 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1082 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
1083 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1084 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1085 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.80 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำยม
1086 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำชี
1087 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
1088 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
1089 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
1090 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
1091 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
1092 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1093 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำสะแกกรัง
1094 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 30.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
1095 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1096 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำว้า แม่น้ำวัง
1097 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1098 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
1099 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
1100 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองแม่ระกา แม่น้ำยม
1101 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำสะแกกรัง
1102 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1103 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1104 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1105 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1106 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1107 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1108 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1109 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1110 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1111 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1112 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 32.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1113 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 120.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1114 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1115 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1116 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1117 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1118 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1119 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 19.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1120 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1121 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1122 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1123 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.40 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1124 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1125 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1126 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1127 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1128 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1129 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 37.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1130 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1131 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1132 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1133 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1134 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1135 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1136 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1137 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1138 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1139 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1140 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 33.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1141 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1142 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1143 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1144 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1145 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1146 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1147 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1148 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1149 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1150 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1151 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1152 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1153 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1154 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1155 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1156 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1157 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1158 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1159 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1160 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1161 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1162 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1163 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1164 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1165 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1166 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1167 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1168 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1169 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1170 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1171 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 29.10 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1172 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1173 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
1174 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1175 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1176 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1177 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1178 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1179 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1180 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1181 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1182 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1183 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1184 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1185 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1186 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1187 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1188 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1189 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1190 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1191 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1192 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขง
1193 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1194 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1195 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1196 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1197 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1198 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1199 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1200 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 21.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1201 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.30 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1202 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1203 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1204 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 18.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1205 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1206 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1207 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 37.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1208 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1209 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1210 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1211 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1212 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
1213 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1214 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1215 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1216 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 18.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1217 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1218 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1219 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
1220 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1221 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
1222 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 30.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1223 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1224 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1225 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
1226 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1227 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1228 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
1229 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1230 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1231 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1232 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 48.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1233 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
1234 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
1235 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1236 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1237 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1238 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1239 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1240 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1241 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1242 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1243 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
1244 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1245 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1246 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1247 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง