cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1799 สถานี วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 23:01 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
2 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 36.70 น้ำแม่ยมตอนล่าง แม่น้ำยม
3 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
4 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
5 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 16.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
6 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
7 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
8 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.10 SUB basin แม่น้ำปิง
9 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
10 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 33.60 0 แม่น้ำน่าน
11 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 33.10 0 แม่น้ำน่าน
12 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
13 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 33.20 0 แม่น้ำน่าน
14 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
15 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
16 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 46.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
17 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
18 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 34.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
19 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
20 STN0844 บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
21 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.50 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
22 STN1048 บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
23 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
24 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 29.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
25 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
26 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 32.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
27 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
28 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.20 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
29 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
30 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
31 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
32 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 0 แม่น้ำน่าน
33 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
34 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
35 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
36 STN1040 บ้านไร่ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
37 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 0
38 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
39 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
40 STN1542 บ้านสลี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
41 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
42 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
43 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
44 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 35.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
45 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
46 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
47 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
48 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
49 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
50 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
51 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
52 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
53 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 30.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
54 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
55 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
56 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 32.30 SUB basin แม่น้ำยม
57 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
58 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
59 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
60 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
61 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
62 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
63 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
64 STN0841 บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
65 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
66 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
67 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
68 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 15.40 0 แม่น้ำน่าน
69 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 5 แม่น้ำน่าน
70 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
71 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
72 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 38.30 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
73 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 SUB basin แม่น้ำปิง
74 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
75 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
76 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
77 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 33.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
78 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำปิง
79 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
80 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
81 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 33.10 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
82 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 16.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
83 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 37.90 SUB basin แม่น้ำยม
84 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 SUB basin แม่น้ำวัง
85 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.60 SUB basin แม่น้ำยม
86 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
87 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 33.20 0 แม่น้ำเพชรบุรี
88 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
89 STN0233 บ้านห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
90 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
91 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
92 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
93 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ยมส่วนที่3 แม่น้ำยม
94 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 129.50 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
95 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
96 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 0 แม่น้ำน่าน
97 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 0 แม่น้ำน่าน
98 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
99 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
100 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมือง น่าน 0.0 0.0 0.0 28.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
101 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่เสรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
102 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 32.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
103 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
104 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
105 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 31.20 0 แม่น้ำเพชรบุรี
106 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
107 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
108 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
109 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 36.90 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
110 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
111 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
112 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
113 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
114 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
115 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
116 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
117 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 30.20 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
118 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
119 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
120 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
121 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 36.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
122 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
123 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
124 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
125 STN1126 บ้านน้ำพุ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 35.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
126 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
127 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
128 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
129 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 25.80 0 0
130 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 33.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
131 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
132 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
133 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
134 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
135 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 38.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
136 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
137 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
138 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 40.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
139 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 38.30 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
140 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
141 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 36.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
142 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 32.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
143 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
144 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
145 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
146 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.10 คลองสก แม่น้ำตาปี
147 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
148 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
149 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
150 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
151 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
152 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
153 STN1074 บ้านหน้าฝาย บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 35.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
154 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 32.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
155 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
156 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
157 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 42.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
158 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
159 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำตาปีตอนล่า แม่น้ำตาปี
160 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
161 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 43.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
162 STN1036 บ้านน้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
163 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
164 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
165 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 38.20 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
166 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 28.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
167 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 29.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
168 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
169 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 33.00 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
170 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำเพชรบุรีตอ แม่น้ำเพชรบุรี
171 STN1012 บ้านวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 34.70 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
172 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
173 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
174 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
175 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 35.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
176 STN1026 บ้านโฮ๊ะ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
177 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
178 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 29.80 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
179 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 32.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
180 STN1030 บ้านโกตา กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 33.20 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
181 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 29.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
182 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
183 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 31.20 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
184 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 37.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
185 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
186 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 34.20 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
187 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 37.90 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
188 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 31.60 ลำกระจวน แม่น้ำชี
189 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 38.30 ลำกระจวน แม่น้ำชี
190 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 35.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
191 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.50 ลำคันฉู แม่น้ำชี
192 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
193 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.70 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
194 STN0966 บ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
195 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
196 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
197 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
198 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
199 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
200 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 30.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
201 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.60 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
202 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
203 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 43.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
204 STN0997 บ้านนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
205 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 31.30 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
206 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 31.20 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
207 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.60 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
208 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 56.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
209 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 38.10 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
210 STN1003 บ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 33.70 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
211 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 32.70 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
212 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
213 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 37.30 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
214 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 34.00 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
215 STN1006 บ้านท่าพลับ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 38.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
216 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 37.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
217 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
218 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 37.30 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
219 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
220 STN1169 บ้านโมคลา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 36.20 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
221 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
222 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
223 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
224 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
225 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
226 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
227 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
228 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 31.60 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
229 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 34.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
230 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
231 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
232 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
233 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
234 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 34.00 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
235 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
236 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
237 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
238 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
239 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
240 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
241 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
242 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
243 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
244 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำสา แม่น้ำน่าน
245 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 34.00 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
246 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 34.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
247 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
248 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
249 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
250 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำวัง
251 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
252 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 40.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
253 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 34.50 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
254 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
255 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
256 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
257 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
258 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 34.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
259 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
260 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
261 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 34.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
262 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมภีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 35.00 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
263 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 32.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
264 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 32.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
265 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
266 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
267 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
268 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
269 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 34.30 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
270 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
271 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
272 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 38.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
273 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 38.30 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
274 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
275 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
276 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 35.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
277 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 38.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
278 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
279 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
280 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.60 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
281 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
282 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 36.20 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
283 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 34.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
284 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
285 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
286 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 34.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
287 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
288 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 36.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
289 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.50 SUB basin แม่น้ำวัง
290 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
291 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 37.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
292 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
293 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
294 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
295 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
296 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
297 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 34.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
298 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 30.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
299 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
300 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
301 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 36.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
302 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 37.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
303 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
304 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
305 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
306 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
307 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
308 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
309 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
310 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
311 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 36.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
312 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 31.50 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
313 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 29.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
314 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
315 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
316 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
317 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 39.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
318 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 38.20 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
319 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
320 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
321 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 31.80 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
322 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
323 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
324 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 34.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
325 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 32.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
326 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 31.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
327 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
328 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
329 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
330 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
331 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
332 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
333 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
334 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
335 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.50 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
336 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
337 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
338 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 35.80 0 แม่น้ำตาปี
339 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำตาปี
340 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
341 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
342 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำตาปี
343 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
344 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
345 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
346 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.20 0 แม่น้ำตาปี
347 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
348 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.30 0 แม่น้ำตาปี
349 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.20 0 แม่น้ำตาปี
350 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมือง เลย 0.0 0.0 0.0 33.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
351 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
352 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
353 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
354 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
355 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
356 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
357 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
358 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 33.60 0 แม่น้ำมูล
359 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.80 0 แม่น้ำมูล
360 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.70 0 แม่น้ำมูล
361 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.50 0 แม่น้ำมูล
362 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 32.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
363 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
364 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 38.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
365 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 34.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
366 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 34.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
367 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
368 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
369 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
370 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
371 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
372 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 34.80 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
373 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
374 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 32.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
375 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
376 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
377 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 30.10 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
378 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 30.60 0 แม่น้ำแม่กลอง
379 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.30 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
380 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
381 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 36.10 0 แม่น้ำแม่กลอง
382 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 34.70 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
383 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
384 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 31.60 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
385 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 39.80 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
386 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
387 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 73.20 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
388 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 35.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
389 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 31.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
390 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 34.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
391 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 31.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
392 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 38.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
393 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
394 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.30 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
395 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
396 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 33.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
397 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 40.40 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
398 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
399 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.80 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
400 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
401 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
402 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 30.70 0 ทะเลสาบสงขลา
403 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 30.20 0 ทะเลสาบสงขลา
404 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
405 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
406 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 35.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
407 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.70 0 แม่น้ำวัง
408 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
409 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.60 0 ทะเลสาบสงขลา
410 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
411 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.70 0 แม่น้ำยม
412 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
413 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 35.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
414 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
415 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
416 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 35.90 0 แม่น้ำเจ้าพระยา
417 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
418 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 40.90 0 แม่น้ำป่าสัก
419 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 35.00 0 แม่น้ำป่าสัก
420 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 52.70 0 แม่น้ำป่าสัก
421 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
422 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
423 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
424 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
425 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
426 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 34.30 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
427 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 39.60 0 แม่น้ำปิง
428 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
429 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.00 0 แม่น้ำป่าสัก
430 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
431 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
432 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่งัด แม่น้ำปิง
433 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
434 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
435 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 112.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
436 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
437 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
438 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 33.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
439 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
440 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
441 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
442 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
443 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 32.20 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
444 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
445 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
446 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
447 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
448 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.30 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
449 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 30.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
450 STN0951 บ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 37.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
451 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 22.10 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
452 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
453 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.50 น้ำปี้ แม่น้ำยม
454 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 35.20 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
455 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
456 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 28.80 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
457 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
458 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 31.60 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
459 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 31.70 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
460 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 35.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
461 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 34.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
462 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 39.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
463 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
464 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
465 STN0937 บ้านหลุกใต้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 33.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
466 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 31.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
467 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
468 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
469 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 33.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
470 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
471 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
472 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 33.20 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
473 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
474 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
475 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 46.20 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
476 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 32.20 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
477 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 37.50 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
478 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 53.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
479 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -34.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
480 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
481 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
482 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
483 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
484 STN0922 บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
485 STN0923 บ้านกองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
486 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
487 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
488 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
489 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 38.60 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
490 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
491 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำน่าน
492 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
493 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
494 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
495 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
496 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
497 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
498 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 33.50 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
499 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
500 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
501 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
502 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 48.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
503 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 50.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
504 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
505 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 38.20 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
506 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 31.20 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
507 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
508 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 37.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
509 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
510 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
511 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
512 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 35.30 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
513 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 38.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
514 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 31.50 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
515 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
516 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
517 STN0839 บ้านไหล่ท่า แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
518 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
519 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
520 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 32.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
521 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
522 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
523 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
524 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
525 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 42.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
526 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
527 STN0847 บ้านดอนสถาน1 สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
528 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
529 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
530 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 33.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
531 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
532 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
533 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
534 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
535 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
536 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
537 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
538 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
539 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
540 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
541 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 49.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
542 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
543 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 33.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
544 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
545 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
546 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
547 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
548 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
549 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
550 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 29.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
551 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
552 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 34.60 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
553 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 30.80 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
554 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
555 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
556 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 34.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
557 STN0438 บ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
558 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 35.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
559 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 33.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
560 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 32.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
561 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
562 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
563 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
564 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
565 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
566 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
567 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
568 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 52.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
569 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
570 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
571 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
572 STN0425 บ้านเปียงกอก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
573 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
574 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ กิ่งเกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
575 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
576 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
577 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำสาน แม่น้ำโขง
578 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
579 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.90 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
580 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
581 STN0453 บ้านกลาง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 56.60 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
582 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
583 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
584 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 34.50 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
585 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 33.50 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
586 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 38.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
587 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
588 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 38.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
589 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 34.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
590 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 30.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
591 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
592 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
593 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
594 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 37.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
595 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
596 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
597 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 30.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
598 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.00 0 แม่น้ำยม
599 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
600 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
601 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
602 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
603 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
604 STN0387 บ้านนาเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
605 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
606 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
607 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
608 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
609 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
610 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
611 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
612 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
613 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
614 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
615 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.80 0 แม่น้ำสาละวิน
616 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
617 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน กิ่งเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
618 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
619 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
620 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
621 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
622 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
623 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
624 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
625 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
626 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 18.70 0 แม่น้ำน่าน
627 STN0338 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
628 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 0 แม่น้ำน่าน
629 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
630 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
631 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
632 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
633 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำปี้ แม่น้ำยม
634 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 34.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
635 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 34.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
636 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 33.50 0 แม่น้ำน่าน
637 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
638 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
639 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.50 0 แม่น้ำกก
640 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
641 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 0 แม่น้ำกก
642 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
643 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
644 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 34.80 0 แม่น้ำสาละวิน
645 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
646 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.40 0 แม่น้ำน่าน
647 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำสา แม่น้ำน่าน
648 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
649 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
650 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
651 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
652 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
653 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
654 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
655 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
656 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
657 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
658 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 0 แม่น้ำโขง
659 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
660 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.30 0 แม่น้ำโขง
661 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 108.60 0 แม่น้ำกก
662 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
663 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
664 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
665 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
666 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 42.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
667 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
668 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 0 แม่น้ำกก
669 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
670 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
671 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
672 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
673 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
674 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
675 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 34.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
676 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
677 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
678 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
679 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 36.40 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
680 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
681 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
682 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.70 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
683 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
684 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
685 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
686 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
687 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
688 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.70 0 แม่น้ำปิง
689 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 36.90 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
690 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 31.80 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
691 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 45.70 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
692 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 34.10 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
693 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
694 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 33.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
695 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 33.20 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
696 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 37.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
697 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 28.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
698 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 30.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
699 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.50 0 ทะเลสาบสงขลา
700 STN0581 บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.60 0 ทะเลสาบสงขลา
701 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.30 0 แม่น้ำตาปี
702 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
703 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
704 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
705 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
706 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
707 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 2.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
708 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
709 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
710 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
711 STN0570 บ้านใต้โตน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
712 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 37.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
713 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
714 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่หาด แม่น้ำปิง
715 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
716 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
717 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
718 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
719 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.00 0 แม่น้ำมูล
720 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
721 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
722 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.20 คลองสก แม่น้ำตาปี
723 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
724 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
725 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
726 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
727 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
728 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
729 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
730 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
731 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
732 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
733 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
734 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
735 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
736 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
737 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
738 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
739 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
740 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 37.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
741 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
742 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 31.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
743 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
744 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 31.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
745 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 31.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
746 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
747 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
748 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำโขง แม่น้ำโขง
749 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 34.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
750 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 32.60 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
751 STN0560 บ้านตลิ่งสูง แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 32.30 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
752 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 36.10 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
753 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
754 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
755 STN0544 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
756 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.20 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
757 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
758 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 34.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
759 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 31.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
760 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.50 0 แม่น้ำมูล
761 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
762 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 37.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
763 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
764 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
765 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.30 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
766 STN0530 บ้านหัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.20 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
767 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
768 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.30 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
769 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
770 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
771 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
772 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
773 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
774 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 6 แม่น้ำน่าน
775 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
776 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 38.60 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
777 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 59.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
778 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
779 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
780 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
781 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
782 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 31.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
783 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
784 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 34.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
785 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
786 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
787 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 63.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
788 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 32.30 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
789 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
790 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
791 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
792 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.70 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
793 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
794 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
795 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
796 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
797 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
798 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
799 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
800 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 33.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
801 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
802 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 33.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
803 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
804 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
805 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
806 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
807 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
808 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 0 แม่น้ำวัง
809 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
810 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
811 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
812 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
813 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 0 แม่น้ำโขง
814 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
815 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 32.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
816 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
817 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
818 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 40.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
819 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 31.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
820 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 34.80 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
821 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.80 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
822 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
823 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 36.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
824 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 50.00 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
825 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 32.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
826 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
827 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
828 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
829 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 0 แม่น้ำปิง
830 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 45.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
831 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 34.10 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
832 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
833 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
834 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
835 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
836 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
837 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
838 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.40 0 แม่น้ำสาละวิน
839 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
840 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
841 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 41.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
842 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
843 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
844 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 0 แม่น้ำปิง
845 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
846 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
847 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
848 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 0 แม่น้ำโขง
849 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.60 0 แม่น้ำโขง
850 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 34.50 0 แม่น้ำปิง
851 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.30 0 แม่น้ำสาละวิน
852 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 31.00 0 แม่น้ำสาละวิน
853 STN0051 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 0 แม่น้ำกก
854 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 34.70 0 แม่น้ำน่าน
855 STN0053 บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 39.20 0 แม่น้ำแม่กลอง
856 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 34.70 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
857 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 36.50 0 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
858 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 32.50 0 แม่น้ำน่าน
859 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
860 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
861 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
862 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 29.70 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
863 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 33.60 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
864 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 36.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
865 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
866 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
867 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 แม่น้ำปัตตานี
868 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
869 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
870 STN0034 บ้านผาใต้ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
871 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
872 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
873 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.20 0 แม่น้ำปิง
874 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.70 0 แม่น้ำปิง
875 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
876 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
877 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 0 แม่น้ำโขง
878 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.70 0 แม่น้ำกก
879 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
880 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 30.20 0 แม่น้ำเพชรบุรี
881 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 41.40 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
882 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
883 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 38.60 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
884 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 35.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
885 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 30.00 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
886 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.80 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
887 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 35.60 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
888 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
889 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำแม่กก (สายหลัก แม่น้ำกก
890 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
891 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 36.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
892 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
893 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
894 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
895 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
896 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 0 แม่น้ำปิง
897 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
898 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 33.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
899 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 36.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
900 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
901 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 33.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
902 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
903 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
904 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
905 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 0 แม่น้ำกก
906 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
907 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.00 0 แม่น้ำกก
908 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
909 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
910 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
911 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
912 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
913 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแห้ง แม่น้ำน่าน
914 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
915 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 0 แม่น้ำปิง
916 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
917 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
918 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
919 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
920 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
921 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
922 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 0 แม่น้ำกก
923 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
924 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 0 แม่น้ำกก
925 STN0241 บ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 36.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
926 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
927 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
928 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
929 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
930 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
931 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
932 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
933 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.30 0 แม่น้ำปิง
934 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
935 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
936 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
937 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
938 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
939 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 30.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
940 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 34.60 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
941 STN0226 บ้านหนองจอก ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.70 0 แม่น้ำท่าจีน
942 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
943 STN0228 บ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 31.50 0 แม่น้ำแม่กลอง
944 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 33.80 0 แม่น้ำยม
945 STN0230 บ้านท่าข้าม แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.60 0 แม่น้ำปิง
946 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
947 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
948 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
949 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
950 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 0 แม่น้ำตาปี
951 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
952 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
953 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.80 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
954 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.10 0 แม่น้ำมูล
955 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.80 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
956 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 35.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
957 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
958 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 34.10 คลองสก แม่น้ำตาปี
959 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 33.10 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
960 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 42.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
961 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
962 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
963 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
964 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.50 0 แม่น้ำยม
965 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
966 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
967 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
968 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 33.20 0 แม่น้ำท่าจีน
969 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 32.00 0 แม่น้ำแม่กลอง
970 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
971 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 34.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
972 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 34.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
973 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
974 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
975 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.10 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
976 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 37.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
977 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 29.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
978 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 35.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
979 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 40.50 0 แม่น้ำป่าสัก
980 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 39.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
981 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 32.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
982 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 31.70 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
983 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 39.80 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
984 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
985 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 34.30 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
986 STN0294 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 40.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
987 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 26.00 0 แม่น้ำสาละวิน
988 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
989 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
990 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 35.00 0 แม่น้ำน่าน
991 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
992 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 46.30 0 แม่น้ำโขง
993 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 35.10 0 แม่น้ำป่าสัก
994 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 30.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
995 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
996 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 30.30 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
997 STN0331 บ้านชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
998 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 39.10 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
999 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1000 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 29.80 0 แม่น้ำโขง
1001 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 30.80 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
1002 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.30 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
1003 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 37.30 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
1004 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 33.00 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
1005 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1006 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 0 แม่น้ำปิง
1007 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1008 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1009 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1010 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1011 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1012 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1013 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1014 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 81.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1015 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 37.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1016 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 39.30 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1017 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 32.80 0 แม่น้ำป่าสัก
1018 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1019 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.80 0 แม่น้ำโขง
1020 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 0 แม่น้ำโขง
1021 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 แม่น้ำโขง
1022 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 36.40 0 แม่น้ำโขง
1023 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1024 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 31.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1025 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 37.30 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1026 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1027 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 31.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1028 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 33.90 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1029 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1030 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1031 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 33.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1032 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 32.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1033 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 31.30 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
1034 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 33.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1035 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 33.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1036 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1037 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 33.10 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1038 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 33.90 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1039 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 33.60 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1040 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1041 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1042 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 34.20 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1043 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1044 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1045 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 38.10 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1046 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 34.40 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1047 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1048 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1049 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1050 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 32.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1051 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 32.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1052 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1053 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 35.50 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
1054 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1055 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 33.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1056 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 33.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1057 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1058 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 33.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1059 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1060 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 35.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1061 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 35.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1062 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 33.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1063 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 37.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1064 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 18.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1065 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 35.20 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1066 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 32.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1067 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1068 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 35.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1069 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 31.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1070 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 34.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1071 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 32.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
1072 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1073 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1074 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1075 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 35.20 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1076 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1077 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1078 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 39.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1079 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 35.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1080 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 33.40 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1081 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 38.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1082 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 36.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1083 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 32.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1084 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 33.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1085 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 41.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1086 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 35.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1087 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1088 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1089 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1090 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1091 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 34.70 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1092 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 35.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1093 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 33.40 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1094 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 32.10 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1095 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1096 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 35.20 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1097 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 33.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1098 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 31.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1099 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 33.90 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1100 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 32.60 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1101 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 33.60 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1102 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 38.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1103 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 33.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1104 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1105 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 34.40 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1106 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 36.50 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1107 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 37.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1108 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 40.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1109 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 35.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1110 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 31.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1111 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1112 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่เงา แม่น้ำสาละวิน
1113 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1114 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1115 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1116 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 34.20 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1117 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 59.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1118 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.50 คลองสก แม่น้ำตาปี
1119 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1120 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 36.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1121 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 40.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1122 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1123 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1124 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.50 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1125 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.70 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1126 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 31.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1127 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 38.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1128 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1129 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 38.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1130 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1131 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1132 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1133 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 33.40 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1134 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1135 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1136 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1137 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1138 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1139 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1140 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 33.40 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1141 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1142 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1143 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1144 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 36.00 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1145 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 36.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1146 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 35.70 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1147 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 38.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1148 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.60 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1149 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 43.50 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1150 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1151 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 34.70 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1152 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 31.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1153 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1154 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0.0 0.0 0.0 46.40 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1155 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1156 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 35.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1157 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1158 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1159 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1160 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 34.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1161 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.40 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
1162 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.40 คลองสก แม่น้ำตาปี
1163 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1164 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 34.20 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1165 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1166 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1167 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1168 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
1169 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำโขง
1170 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 SUB basin แม่น้ำโขง
1171 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.60 SUB basin แม่น้ำโขง
1172 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำกก
1173 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำกก
1174 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 56.00 SUB basin แม่น้ำกก
1175 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำกก
1176 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.30 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1177 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 30.30 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1178 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.20 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1179 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 34.60 SUB basin แม่น้ำโขง
1180 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.70 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1181 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำชี
1182 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 37.10 SUB basin แม่น้ำปิง
1183 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 33.30 SUB basin แม่น้ำชี
1184 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.50 SUB basin แม่น้ำชี
1185 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.60 SUB basin แม่น้ำชี
1186 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.60 SUB basin แม่น้ำยม
1187 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำโขง
1188 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.40 SUB basin แม่น้ำโขง
1189 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 33.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1190 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.60 SUB basin แม่น้ำมูล
1191 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 34.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1192 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
1193 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 37.40 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1194 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 33.20 SUB basin แม่น้ำมูล
1195 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1196 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 32.20 SUB basin แม่น้ำมูล
1197 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 31.20 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1198 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 31.20 SUB basin แม่น้ำมูล
1199 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำมูล
1200 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 36.80 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
1201 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำยม
1202 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 45.20 SUB basin แม่น้ำยม
1203 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 SUB basin ลุ่มน้ำโขง
1204 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
1205 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 31.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1206 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 33.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1207 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 SUB basin แม่น้ำปิง
1208 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 27.60 SUB basin แม่น้ำปิง
1209 STN1498 บ้านดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 34.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1210 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 30.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
1211 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 34.80 SUB basin แม่น้ำยม
1212 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำยม
1213 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1214 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 33.20 SUB basin แม่น้ำยม
1215 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.60 SUB basin แม่น้ำปิง
1216 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.50 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1217 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำยม
1218 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.70 SUB basin แม่น้ำยม
1219 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำปิง
1220 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 31.80 SUB basin แม่น้ำปิง
1221 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำปิง
1222 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1223 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 34.70 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
1224 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1225 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 188.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
1226 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1227 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 32.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
1228 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 36.80 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
1229 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 38.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
1230 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1231 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 33.40 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
1232 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 33.90 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1233 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 34.20 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
1234 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1235 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 48.20 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1236 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 36.00 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1237 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1238 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 36.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1239 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 4.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1240 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 34.20 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
1241 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 29.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1242 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 34.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1243 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 35.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1244 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 30.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1245 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1246 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1247 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1248 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1249 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1250 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1251 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง