ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1549 สถานี วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 15:25 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 174.0 174.0 21.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
2 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 33.0 33.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
3 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 26.5 26.5 22.80 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
4 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 19.0 19.0 23.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
5 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.5 10.5 17.0 17.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
6 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 8.0 8.0 23.50 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
7 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 7.0 14.0 22.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
8 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 5.5 13.0 17.50 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
9 STN0331 บ้านชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
10 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 5.0 5.0 23.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
11 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 5.0 6.0 24.80 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
12 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 4.5 4.5 23.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
13 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 4.5 4.5 24.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
14 STN0570 บ้านใต้โตน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 4.5 6.5 24.80 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
15 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 4.0 4.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
16 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 3.0 3.5 23.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
17 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 3.0 3.0 20.40 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
18 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 2.5 28.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
19 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 2.5 22.5 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
20 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 2.5 3.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
21 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 2.5 2.5 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
22 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
23 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 2.0 21.5 24.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
24 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 2.0 21.0 22.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
25 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 1.0 2.0 2.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
26 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 2.0 2.0 34.80 แม่น้ำน่าน
27 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 2.0 2.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
28 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 2.0 3.5 19.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
29 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 2.0 3.5 28.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
30 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
31 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 2.0 2.5 23.40 แม่น้ำตาปี
32 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 2.0 13.5 23.60 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
33 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
34 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 2.0 2.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
35 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 2.0 18.0 25.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
36 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 1.5 7.5 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
37 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 1.5 13.0 21.70 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
38 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 1.5 3.0 25.10 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
39 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 1.5 1.5 23.40 SUB basin แม่น้ำวัง
40 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
41 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 1.5 7.5 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
42 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 1.5 8.5 22.30 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
43 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 1.5 11.0 26.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
44 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 1.5 5.0 25.30 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
45 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 6.0 26.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
46 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 1.5 9.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
47 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 1.5 8.5 30.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
48 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 1.5 11.0 24.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
49 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 1.5 1.5 24.30 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
50 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 1.0 1.0 19.30 แม่น้ำน่าน
51 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 1.0 2.5 23.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
52 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
53 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 1.0 4.0 23.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
54 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 1.0 8.0 23.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
55 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 1.0 3.5 23.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
56 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 1.0 2.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
57 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 1.0 1.0 19.90 แม่น้ำน่าน
58 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 1.0 1.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
59 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 1.0 1.5 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
60 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 15.5 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
61 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 1.0 15.5 23.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
62 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 1.0 21.0 25.00 ทะเลสาบสงขลา
63 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 1.0 15.0 131.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
64 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 1.0 10.5 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
65 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 1.0 27.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
66 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 1.0 5.5 24.00 ทะเลสาบสงขลา
67 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
68 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 1.0 1.0 21.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
69 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 1.0 2.0 20.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
70 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 1.0 16.5 22.50 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
71 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 1.0 24.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
72 STN1052 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 1.0 1.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
73 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 21.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
74 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.5 0.5 23.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
75 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 0.5 21.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
76 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.5 0.5 26.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
77 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.60 SUB basin แม่น้ำกก
78 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.5 6.0 28.30 SUB basin แม่น้ำปิง
79 STN1550 บ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.5 0.5 0.5 27.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
80 STN1030 บ้านโกตา กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.5 5.0 25.80 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
81 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.5 1.0 35.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
82 STN1036 บ้านน้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.5 0.5 23.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
83 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
84 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.5 0.5 21.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
85 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 2.0 23.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
86 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.5 0.5 27.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
87 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.5 0.5 25.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
88 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.5 0.5 26.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
89 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.5 0.5 24.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
90 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.5 0.5 20.50 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
91 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.5 0.5 23.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
92 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
93 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.5 0.5 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
94 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
95 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.5 0.5 0.5 22.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
96 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.5 1.0 31.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
97 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 13.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
98 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.5 7.5 25.70 ทะเลสาบสงขลา
99 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.5 0.5 23.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
100 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.5 0.5 23.20 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
101 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.5 1.0 23.70 แม่น้ำตาปี
102 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 36.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
103 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 1.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
104 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.5 0.5 26.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
105 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.5 2.5 25.70 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
106 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.5 0.5 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
107 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.5 0.5 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
108 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.5 0.5 25.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
109 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
110 STN0294 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
111 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.5 0.5 22.50 แม่น้ำยม
112 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.5 0.5 0.5 23.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
113 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
114 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.5 37.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
115 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.5 0.5 21.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
116 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 24.10 แม่น้ำตาปี
117 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.5 5.0 18.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
118 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.5 2.5 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
119 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.5 10.0 25.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
120 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.5 0.5 24.50 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
121 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.5 1.5 24.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
122 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.5 7.5 24.00 แม่น้ำปัตตานี
123 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 17.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
124 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.5 4.0 25.00 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
125 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.5 0.5 10.5 25.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
126 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.5 0.5 23.20 น้ำแม่ยมส่วนที่3 แม่น้ำยม
127 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.5 26.0 22.70 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
128 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.5 0.5 36.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
129 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.5 2.0 22.80 แม่น้ำตาปี
130 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่าน
131 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
132 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
133 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 20.0 24.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
134 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 33.0 22.80 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
135 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 2.0 58.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
136 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
137 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
138 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
139 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.5 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
140 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
141 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
142 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 4.0 23.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
143 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
144 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 20.5 23.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
145 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 43.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
146 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.5 24.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
147 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
148 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำมูล
149 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
150 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
151 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
152 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
153 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 1.5 22.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
154 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำป่าสัก
155 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
156 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
157 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
158 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
159 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
160 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
161 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำเพชรบุรี
162 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
163 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำน่าน
164 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
165 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
166 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
167 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำน่าน
168 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำน่าน
169 STN0338 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
170 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่าน
171 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำน่าน
172 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำน่าน
173 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำน่าน
174 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่าน
175 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
176 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
177 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่าน
178 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
179 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
180 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
181 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
182 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำโขง
183 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 19.80 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
184 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.10 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
185 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 17.70 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
186 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
187 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำปิง
188 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
189 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
190 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
191 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
192 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 34.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
193 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
194 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
195 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
196 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
197 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 6 แม่น้ำน่าน
198 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
199 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
200 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
201 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
202 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
203 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 38.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
204 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
205 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
206 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแห้ง แม่น้ำน่าน
207 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่าน
208 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
209 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำปิง
210 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
211 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
212 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำกก
213 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
214 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
215 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 45.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
216 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
217 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
218 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
219 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
220 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 43.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
221 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 44.90 แม่น้ำกก
222 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
223 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 15.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
224 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
225 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
226 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำปิง
227 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
228 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปิง
229 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 36.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
230 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
231 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 24.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
232 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
233 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
234 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
235 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
236 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำยม
237 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
238 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำท่าจีน
239 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำแม่กลอง
240 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
241 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
242 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
243 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
244 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
245 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร 0.0 0.0 17.5 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
246 STN0226 บ้านหนองจอก ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำท่าจีน
247 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 12.0 23.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
248 STN0228 บ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแม่กลอง
249 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำยม
250 STN0230 บ้านท่าข้าม แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำปิง
251 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
252 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
253 STN0233 บ้านห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
254 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำกก
255 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
256 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
257 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
258 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
259 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
260 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
261 STN0241 บ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
262 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
263 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
264 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
265 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
266 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
267 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
268 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
269 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
270 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 19.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
271 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
272 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 21.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
273 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
274 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
275 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
276 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
277 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
278 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 29.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
279 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
280 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
281 STN0076 บ้านสว้านเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
282 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปิง
283 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
284 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 15.5 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
285 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 26.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
286 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำโขง
287 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.5 18.70 แม่น้ำโขง
288 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.5 24.90 แม่น้ำปิง
289 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำสาละวิน
290 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
291 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 19.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
292 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำปิง
293 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
294 STN0051 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 21.20 แม่น้ำกก
295 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำน่าน
296 STN0053 บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำแม่กลอง
297 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
298 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
299 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำน่าน
300 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 52.5 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
301 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
302 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
303 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
304 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 53.40 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
305 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.0 23.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
306 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
307 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
308 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 1.0 29.10 แม่น้ำเพชรบุรี
309 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 34.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
310 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
311 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
312 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 34.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
313 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.5 25.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
314 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
315 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำปิง
316 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปิง
317 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
318 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
319 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขง
320 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่ยมตอนล่าง แม่น้ำยม
321 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
322 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแม่กก (สายหลัก แม่น้ำกก
323 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
324 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
325 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
326 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
327 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 76.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
328 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำกก
329 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
330 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำปิง
331 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
332 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
333 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 35.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
334 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
335 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
336 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 23.0 23.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
337 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
338 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 21.70 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
339 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
340 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
341 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
342 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 20.0 23.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
343 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
344 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 1.5 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
345 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
346 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
347 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวัง
348 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวัง
349 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
350 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 41.5 23.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
351 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 33.5 24.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
352 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 21.5 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
353 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
354 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 46.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
355 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 10.5 24.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
356 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 3.0 25.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
357 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 52.5 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
358 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
359 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
360 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
361 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
362 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 5 แม่น้ำน่าน
363 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
364 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 2.2 21.80 ทะเลสาบสงขลา
365 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่ว ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
366 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
367 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
368 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
369 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำสาละวิน
370 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำสาละวิน
371 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
372 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
373 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำสาละวิน
374 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
375 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
376 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
377 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
378 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
379 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
380 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
381 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
382 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
383 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 1.5 25.30 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
384 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 28.5 25.30 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
385 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 7.0 24.50 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
386 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.5 22.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
387 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
388 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 37.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
389 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
390 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
391 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 7.5 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
392 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
393 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
394 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 23.0 24.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
395 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 17.5 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
396 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
397 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 43.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
398 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 42.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
399 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
400 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
401 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
402 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.0 21.40 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
403 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
404 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
405 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
406 STN0486 บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
407 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
408 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 1.5 35.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
409 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
410 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 2.0 30.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
411 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
412 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
413 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 2.0 19.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
414 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำมูล
415 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
416 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
417 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
418 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.30 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
419 STN0530 บ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
420 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
421 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
422 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
423 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
424 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
425 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
426 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
427 STN0544 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 33.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
428 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
429 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
430 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
431 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 75.20 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
432 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำมูล
433 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
434 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
435 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
436 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
437 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำชี
438 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
439 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
440 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำโขง แม่น้ำโขง
441 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 22.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
442 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 22.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
443 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 3.5 20.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
444 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 1.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
445 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
446 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
447 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 21.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
448 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
449 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
450 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
451 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปิง
452 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 19.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
453 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
454 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
455 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 1.5 0.00 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
456 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
457 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 30.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
458 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
459 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
460 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
461 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
462 STN0560 บ้านตลิ่งสูง แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 25.5 25.30 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
463 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 1.0 42.90 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
464 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
465 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
466 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
467 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
468 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
469 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
470 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
471 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
472 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำกก
473 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
474 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
475 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
476 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
477 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
478 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
479 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
480 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำโขง
481 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
482 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
483 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 17.10 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
484 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
485 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 24.10 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
486 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 19.60 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
487 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
488 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 21.70 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
489 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่หาด แม่น้ำปิง
490 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
491 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
492 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
493 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
494 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
495 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่งัด แม่น้ำปิง
496 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
497 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำปิง
498 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
499 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขง
500 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 54.40 แม่น้ำกก
501 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
502 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
503 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.5 23.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
504 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 20.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
505 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมือง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
506 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
507 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
508 STN0453 บ้านกลาง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
509 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
510 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
511 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
512 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
513 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 106.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
514 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
515 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำสาน แม่น้ำโขง
516 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
517 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
518 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
519 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
520 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
521 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
522 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
523 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
524 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.40 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
525 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
526 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
527 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
528 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
529 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
530 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
531 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
532 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
533 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
534 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
535 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
536 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
537 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
538 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
539 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
540 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
541 STN0425 บ้านเปียงกอก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
542 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 19.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
543 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 20.20 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
544 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
545 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
546 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
547 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
548 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
549 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 1.0 22.70 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
550 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
551 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
552 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
553 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
554 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
555 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
556 STN0438 บ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
557 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำสาละวิน
558 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 6.5 20.70 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
559 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
560 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำสาละวิน
561 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
562 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 36.20 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
563 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำสาละวิน
564 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
565 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
566 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
567 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
568 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
569 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำกก
570 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
571 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำกก
572 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
573 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำป่าสัก
574 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
575 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำโขง
576 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำโขง
577 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำโขง
578 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขง
579 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
580 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขง
581 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำป่าสัก
582 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยม
583 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
584 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
585 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
586 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
587 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำปี้ แม่น้ำยม
588 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
589 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
590 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
591 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
592 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำน่าน
593 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำสา แม่น้ำน่าน
594 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
595 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
596 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
597 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
598 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
599 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
600 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
601 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
602 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
603 STN0387 บ้านนาเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
604 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
605 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
606 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
607 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
608 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
609 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
610 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
611 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
612 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน กิ่งเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
613 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
614 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
615 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
616 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
617 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
618 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 25.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
619 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
620 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
621 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
622 STN0916 บ้านผาแล ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
623 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
624 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
625 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
626 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
627 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
628 STN0922 บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
629 STN0923 บ้านกองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
630 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
631 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
632 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
633 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
634 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
635 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
636 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
637 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 5.0 24.50 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
638 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 2.0 22.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
639 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
640 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำปี้ แม่น้ำยม
641 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
642 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
643 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
644 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
645 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
646 STN0937 บ้านหลุกใต้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
647 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
648 STN0939 บ้านป่าหก ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 1.0 22.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
649 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 1.0 116.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
650 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
651 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
652 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
653 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
654 STN0946 บ้านวังสงวน บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
655 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
656 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
657 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 6.5 23.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
658 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
659 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
660 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
661 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
662 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมกลาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
663 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
664 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 38.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
665 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
666 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
667 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
668 STN0844 บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 36.5 17.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
669 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
670 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
671 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
672 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
673 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
674 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
675 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
676 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
677 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
678 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
679 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
680 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำน่าน
681 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
682 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.5 20.20 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
683 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
684 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
685 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.80 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
686 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
687 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
688 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่เสรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
689 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
690 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 48.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
691 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
692 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
693 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
694 STN0841 บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.5 -99.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
695 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
696 STN0847 บ้านดอนสถาน1 สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
697 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
698 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
699 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
700 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
701 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
702 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
703 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
704 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.5 20.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
705 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
706 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
707 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
708 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
709 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
710 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
711 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 64.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
712 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
713 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
714 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
715 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.5 16.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
716 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 1.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
717 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 9.0 29.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
718 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 3.0 26.60 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
719 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
720 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
721 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
722 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
723 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
724 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
725 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 7.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
726 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
727 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
728 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
729 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (เกาะ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
730 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 40.5 24.10 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
731 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
732 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
733 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.5 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
734 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปี
735 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 79.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
736 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำตาปี
737 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.5 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
738 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
739 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
740 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
741 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
742 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
743 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
744 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
745 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
746 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
747 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
748 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
749 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
750 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
751 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
752 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
753 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
754 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
755 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
756 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำยม
757 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
758 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
759 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี
760 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.5 23.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
761 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.5 27.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
762 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 9.0 23.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
763 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
764 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
765 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
766 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตาปี
767 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปี
768 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
769 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 8.0 21.70 แม่น้ำตาปี
770 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
771 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
772 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
773 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำมูล
774 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำมูล
775 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำมูล
776 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำมูล
777 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
778 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.20 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
779 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
780 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
781 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
782 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
783 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
784 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
785 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
786 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 18.20 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
787 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
788 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
789 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
790 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแม่กลอง
791 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 1.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
792 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
793 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.5 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
794 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.20 ทะเลสาบสงขลา
795 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 18.0 19.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
796 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
797 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 1.5 23.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
798 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
799 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 1.0 22.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
800 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
801 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
802 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 2.0 22.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
803 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำป่าสัก
804 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำป่าสัก
805 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 3.0 21.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
806 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 1.0 20.40 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
807 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเพชรบุรี
808 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
809 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำแม่กลอง
810 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
811 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
812 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
813 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 49.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
814 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
815 STN0581 บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 16.5 23.60 ทะเลสาบสงขลา
816 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
817 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
818 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
819 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
820 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
821 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
822 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
823 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
824 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
825 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
826 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
827 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
828 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
829 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 2.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
830 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
831 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
832 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
833 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
834 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
835 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 1.0 23.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
836 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำปิง
837 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
838 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำป่าสัก
839 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
840 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำเจ้าพระยา
841 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 20.40 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
842 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
843 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
844 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำวัง
845 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
846 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
847 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
848 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
849 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
850 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
851 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
852 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
853 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
854 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
855 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
856 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
857 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
858 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
859 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
860 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำสา แม่น้ำน่าน
861 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
862 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
863 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
864 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
865 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
866 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
867 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
868 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
869 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
870 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
871 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
872 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
873 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
874 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.5 22.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
875 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
876 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
877 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
878 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
879 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
880 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
881 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
882 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
883 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
884 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
885 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
886 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
887 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
888 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
889 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
890 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
891 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
892 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
893 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
894 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
895 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
896 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
897 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
898 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
899 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
900 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
901 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
902 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
903 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำโขง
904 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมภีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 1.0 25.40 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
905 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 17.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
906 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 2.0 21.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
907 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
908 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
909 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
910 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
911 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
912 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
913 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 38.30 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
914 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
915 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
916 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
917 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
918 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
919 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.5 20.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
920 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 22.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
921 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
922 STN1197 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำโมง แม่น้ำโขง
923 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
924 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำวัง
925 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
926 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
927 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 7.0 15.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
928 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.5 24.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
929 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
930 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
931 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 8.0 25.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
932 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
933 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
934 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
935 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 34.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
936 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
937 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
938 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
939 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
940 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
941 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
942 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
943 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
944 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
945 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำโขง
946 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
947 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
948 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
949 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.20 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
950 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
951 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 33.5 24.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
952 STN1025 บ้านหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 46.0 27.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
953 STN1026 บ้านโฮ๊ะ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
954 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 14.0 21.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
955 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
956 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 18.5 23.70 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
957 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
958 STN0994 บ้านทุ่งกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
959 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
960 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.20 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
961 STN0997 บ้านนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 20.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
962 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
963 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 20.40 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
964 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.40 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
965 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
966 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.30 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
967 STN1003 บ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 20.90 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
968 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
969 STN1005 บ้านลำทหาร บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
970 STN1006 บ้านท่าพลับ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
971 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
972 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
973 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
974 STN1010 บ้านกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
975 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอ แม่น้ำเพชรบุรี
976 STN1012 บ้านวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
977 STN1013 บ้านป่าผาก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
978 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
979 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 1.5 20.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
980 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
981 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 17.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
982 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
983 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.70 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
984 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำกระจวน แม่น้ำชี
985 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.20 ลำกระจวน แม่น้ำชี
986 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.70 ลำกระจวน แม่น้ำชี
987 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.70 ลำคันฉู แม่น้ำชี
988 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
989 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
990 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
991 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
992 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
993 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
994 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 21.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
995 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
996 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
997 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
998 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
999 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 19.10 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1000 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1001 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1002 STN0966 บ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1003 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1004 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1005 STN0969 บ้านนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1006 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1007 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1008 STN0960 บ้านน้ำทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1009 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1010 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1011 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1012 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 21.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1013 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1014 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1015 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1016 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1017 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1018 STN1126 บ้านน้ำพุ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1019 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1020 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 30.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1021 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 21.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1022 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 2.0 25.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1023 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1024 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1025 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1026 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1027 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.5 24.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1028 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1029 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1030 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1031 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1032 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1033 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1034 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1035 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1036 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1037 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1038 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1039 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1040 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 2.5 20.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1041 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.5 22.70 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1042 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 30.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1043 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1044 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1045 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.5 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1046 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1047 STN1040 บ้านไร่ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1048 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำตาปีตอนล่า แม่น้ำตาปี
1049 STN1048 บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 6.5 25.30 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1050 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 26.70
1051 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1052 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1053 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1054 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1055 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1056 STN1074 บ้านหน้าฝาย บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1057 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 2.0 21.90 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1058 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1059 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1060 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 39.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1061 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1062 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1063 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1064 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1065 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1066 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1067 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1068 STN1551 บ้านริมอิง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำลาว แม่น้ำโขง
1069 STN1536 บ้านสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.60 SUB basin แม่น้ำยม
1070 STN1537 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำปิง
1071 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำยม
1072 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.90 SUB basin แม่น้ำยม
1073 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1074 STN1556 บ้านหล่ายลาว ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำลาว แม่น้ำกก
1075 STN1539 บ้านศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1076 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำกก
1077 STN1544 บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 20.40 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1078 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1079 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.5 17.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1080 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 20.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1081 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 28.30 SUB basin แม่น้ำยม
1082 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
1083 STN1558 บ้านแม่รากกลาง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 35.30
1084 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.80 SUB basin แม่น้ำชี
1085 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 17.40 SUB basin แม่น้ำชี
1086 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 16.90 SUB basin แม่น้ำชี
1087 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำมูล
1088 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.10 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1089 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.70 SUB basin แม่น้ำมูล
1090 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.40 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1091 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำมูล
1092 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1093 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1094 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1095 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำมูล
1096 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.20 SUB basin แม่น้ำมูล
1097 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำมูล
1098 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1099 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 20.30 SUB basin แม่น้ำมูล
1100 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 SUB basin แม่น้ำกก
1101 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำกก
1102 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 SUB basin แม่น้ำกก
1103 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1104 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1105 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1106 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 SUB basin แม่น้ำยม
1107 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำโขง
1108 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1109 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 SUB basin แม่น้ำปิง
1110 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำปิง
1111 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.30 SUB basin แม่น้ำยม
1112 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำวัง
1113 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 SUB basin แม่น้ำยม
1114 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำมูล
1115 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
1116 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
1117 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1118 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำยม
1119 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 2.5 25.40 SUB basin แม่น้ำยม
1120 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.60 SUB basin แม่น้ำยม
1121 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำยม
1122 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำยม
1123 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 17.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1124 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1125 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำยม
1126 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.20 SUB basin แม่น้ำยม
1127 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำยม
1128 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำยม
1129 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1130 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำปิง
1131 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 19.80 SUB basin แม่น้ำปิง
1132 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.80 SUB basin แม่น้ำปิง
1133 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1134 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1135 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1136 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
1137 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1138 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1139 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1140 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำยม
1141 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 32.80 SUB basin แม่น้ำยม
1142 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 SUB basin ลุ่มน้ำโขง
1143 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 17.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1144 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.5 20.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1145 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1146 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1147 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
1148 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 26.80 SUB basin แม่น้ำโขง
1149 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1150 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 18.70 SUB basin แม่น้ำชี
1151 STN1513 บ้านน้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
1152 STN1514 บ้านเนินพยอม บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำโขง
1153 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.60 SUB basin แม่น้ำปิง
1154 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำปิง
1155 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.50 SUB basin แม่น้ำปิง
1156 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1157 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยม แม่น้ำยม
1158 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1159 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 SUB basin แม่น้ำโขง
1160 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 13.80 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1161 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1162 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 44.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1163 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1164 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1165 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 1.0 22.20 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1166 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1167 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1168 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1169 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1170 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1171 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1172 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1173 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.5 25.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1174 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 18.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1175 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 20.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1176 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
1177 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำโขง
1178 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
1179 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1180 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1181 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.10 SUB basin แม่น้ำโขง
1182 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1183 STN1442 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำปิง
1184 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1185 STN1405 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1186 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 SUB basin แม่น้ำโขง
1187 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำอิง แม่น้ำโขง
1188 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1189 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1190 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1191 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 20.70 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1192 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1193 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1194 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 27.70 SUB basin แม่น้ำปิง
1195 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1196 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1197 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 31.20 SUB basin แม่น้ำโขง
1198 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1199 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1200 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1201 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1202 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1203 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1204 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำพรหม แม่น้ำชี
1205 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1206 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1207 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1208 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.40 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำป่าสัก
1209 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 SUB basin แม่น้ำโขง
1210 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1211 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1212 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1213 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1214 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1215 STN1382 บ้านป่าแดง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1216 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1217 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1218 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1219 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1220 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1221 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1222 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1223 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1224 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1225 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำยม
1226 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1227 STN1308 บ้านห้วยทราย แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1228 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 41.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1229 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1230 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1231 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.5 21.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1232 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.5 21.20 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1233 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1234 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.5 22.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1235 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1236 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1237 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1238 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1239 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1240 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1241 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1242 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1243 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1244 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1245 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1246 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1247 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1248 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1249 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1250 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1251 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1252 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1253 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1254 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1255 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1256 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1257 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำโขง
1258 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1259 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1260 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำสา แม่น้ำน่าน
1261 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1262 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1263 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1264 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1265 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 10.0 20.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1266 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1267 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1268 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1269 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1270 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1271 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1272 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1273 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1274 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1275 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 19.80 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1276 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1277 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1278 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1279 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1280 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1281 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
1282 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 32.00 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1283 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.10 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1284 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำพรหม แม่น้ำชี
1285 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำพรหม แม่น้ำชี
1286 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 33.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
1287 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1288 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1289 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1290 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำป่าสัก
1291 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1292 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1293 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1294 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1295 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1296 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1297 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1298 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1299 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1300 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1301 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
1302 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1303 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1304 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1305 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1306 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1307 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
1308 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1309 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1310 STN1444 บ้านสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1311 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1312 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1313 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1314 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1315 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1316 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1317 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1318 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
1319 STN1528 บ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1320 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1321 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1322 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
1323 STN1498 บ้านดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1324 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำยม
1325 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1326 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1327 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1328 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำปิง
1329 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1330 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1331 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1332 STN1541 บ้านกุฏิพระ ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1333 STN1542 บ้านสลี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1334 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1335 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำยม
1336 STN1538 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
1337 STN1552 บ้านแก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
1338 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1339 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1340 STN1065 บ้านใหม่คลองอังวะ แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยขาแข้ง แม่น้ำแม่กลอง
1341 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00
1342 STN1045 บ้านบางตง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1343 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1344 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1345 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1346 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1347 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1348 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1349 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1350 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
1351 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1352 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1353 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1354 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1355 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1356 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1357 STN0992 บ้านหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1358 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1359 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1360 STN0961 บ้านกุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1361 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1362 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1363 STN1018 บ้านเขาโร เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1364 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1365 STN1033 บ้านวังแข แม่สา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสา แม่น้ำน่าน
1366 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1367 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1368 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสะแกกรังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
1369 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1370 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1371 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1372 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1373 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
1374 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1375 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1376 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1377 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1378 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1379 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำกก
1380 STN1169 บ้านโมคลา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
1381 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1382 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1383 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1384 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1385 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1386 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
1387 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1388 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1389 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1390 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1391 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
1392 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
1393 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1394 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1395 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
1396 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1397 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
1398 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1399 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสัก
1400 STN0664 บ้านขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1401 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1402 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1403 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวัง
1404 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1405 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1406 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1407 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1408 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1409 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1410 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1411 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1412 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1413 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพะเนียง แม่น้ำโขง
1414 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมือง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1415 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี
1416 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1417 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1418 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1419 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1420 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1421 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1422 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1423 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1424 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1425 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1426 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1427 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1428 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1429 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1430 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1431 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1432 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1433 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1434 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1435 STN0850 บ้านท่าตีน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1436 STN0851 ส่วนอุทกวิทยา (สทภ. 1) สันโต่ง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1437 STN0843 บ้านยางค้อม ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1438 STN0839 บ้านไหล่ท่า แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1439 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1440 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1441 STN0845 บ้านตลาดนาทวี ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1442 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1443 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1444 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1445 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1446 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1447 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1448 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
1449 STN0951 บ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
1450 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1451 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1452 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1453 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1454 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1455 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1456 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
1457 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1458 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1459 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1460 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
1461 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1462 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1463 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1464 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1465 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1466 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1467 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1468 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1469 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1470 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ กิ่งเกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1471 STN0460 บ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1472 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1473 STN0455 บ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1474 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1475 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1476 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
1477 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมือง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1478 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1479 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1480 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1481 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1482 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่าน
1483 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
1484 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1485 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1486 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1487 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1488 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1489 STN0599 บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1490 STN0559 บ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1491 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1492 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1493 STN0521 บ้านน้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1494 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1495 STN0491 บ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1496 STN0492 บ้านหินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1497 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1498 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1499 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6) บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1500 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1501 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1502 STN0497 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1503 STN0498 บ้านเหนือ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1504 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1505 STN0502 บ้านหัวโคก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1506 STN0503 บ้านนางเอื้อย กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1507 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1508 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1509 STN0519 บ้านงิ้วเฒ่า ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1510 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่ว ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1511 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1512 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1513 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1514 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1515 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1516 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1517 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1518 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1519 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขง
1520 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1521 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1522 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
1523 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1524 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1525 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1526 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิง
1527 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1528 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1529 STN0034 บ้านผาใต้ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1530 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1531 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิง
1532 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสาละวิน
1533 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1534 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1535 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1536 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1537 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1538 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1539 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกก
1540 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1541 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1542 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1543 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
1544 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1545 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1546 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
1547 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1548 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1549 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
Top