cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน 12, 24 ชั่วโมง
เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 1799 สถานี วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
2 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
3 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
4 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
5 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
6 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
7 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
8 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
9 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
10 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
11 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
12 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
13 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
14 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
15 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
16 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
17 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
18 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
19 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
20 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
21 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
22 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
23 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
24 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
25 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
26 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
27 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
28 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
29 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
30 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
31 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
32 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
33 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
34 STN0034 บ้านผาใต้ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
35 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
36 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
37 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
38 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
39 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
40 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
41 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
42 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
43 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
44 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
45 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
46 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
47 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
48 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
49 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
50 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
51 STN0051 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
52 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
53 STN0053 บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
54 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
55 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
56 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
57 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
58 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
59 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
60 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
61 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
62 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
63 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
64 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
65 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
66 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
67 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
68 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
69 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
70 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
71 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
72 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
73 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
74 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
75 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
76 STN0076 บ้านสว้านเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
77 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
78 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
79 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
80 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
81 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
82 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
83 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
84 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
85 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
86 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
87 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
88 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
89 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
90 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
91 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
92 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
93 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
94 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
95 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
96 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
97 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
98 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
99 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
100 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
101 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
102 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
103 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
104 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
105 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
106 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
107 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
108 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
109 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
110 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
111 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
112 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
113 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
114 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
115 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
116 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
117 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
118 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
119 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
120 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
121 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
122 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
123 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
124 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
125 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
126 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
127 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
128 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
129 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
130 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
131 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
132 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
133 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
134 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
135 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
136 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
137 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
138 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
139 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
140 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
141 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
142 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
143 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
144 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
145 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
146 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
147 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
148 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
149 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
150 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
151 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
152 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
153 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
154 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
155 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
156 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
157 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
158 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
159 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
160 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
161 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
162 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
163 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
164 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
165 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
166 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
167 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
168 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
169 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
170 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
171 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
172 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
173 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
174 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
175 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
176 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
177 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
178 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
179 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
180 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
181 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
182 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
183 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
184 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
185 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
186 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
187 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
188 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
189 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
190 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
191 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
192 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
193 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
194 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
195 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
196 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
197 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
198 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
199 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
200 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
201 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
202 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
203 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
204 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
205 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
206 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
207 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
208 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
209 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
210 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
211 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
212 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
213 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
214 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
215 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
216 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
217 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
218 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
219 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
220 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
221 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
222 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
223 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
224 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
225 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
226 STN0226 บ้านหนองจอก ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
227 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
228 STN0228 บ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
229 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
230 STN0230 บ้านท่าข้าม แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
231 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
232 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
233 STN0233 บ้านห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
234 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
235 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
236 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
237 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
238 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
239 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
240 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
241 STN0241 บ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
242 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
243 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
244 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
245 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
246 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
247 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
248 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
249 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
250 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
251 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
252 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
253 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
254 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
255 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
256 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
257 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
258 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
259 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
260 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
261 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
262 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
263 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
264 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
265 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
266 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
267 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
268 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
269 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
270 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
271 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
272 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
273 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
274 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
275 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
276 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
277 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
278 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
279 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
280 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
281 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
282 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
283 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
284 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
285 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
286 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
287 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
288 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
289 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
290 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
291 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
292 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
293 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
294 STN0294 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
295 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
296 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
297 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
298 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
299 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
300 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
301 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
302 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
303 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
304 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
305 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
306 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
307 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
308 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
309 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
310 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
311 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
312 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
313 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
314 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
315 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
316 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
317 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
318 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
319 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
320 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
321 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
322 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
323 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
324 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
325 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
326 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
327 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
328 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
329 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
330 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
331 STN0331 บ้านชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
332 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
333 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
334 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
335 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
336 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
337 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
338 STN0338 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
339 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
340 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
341 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
342 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
343 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
344 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
345 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
346 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
347 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
348 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
349 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
350 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
351 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
352 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
353 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
354 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
355 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
356 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
357 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
358 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
359 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
360 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
361 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
362 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
363 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
364 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
365 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
366 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
367 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
368 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
369 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
370 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
371 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
372 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
373 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
374 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
375 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
376 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
377 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
378 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
379 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
380 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
381 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
382 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
383 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
384 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
385 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
386 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
387 STN0387 บ้านนาเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
388 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
389 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
390 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
391 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
392 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
393 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
394 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
395 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
396 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
397 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
398 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
399 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
400 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน กิ่งเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
401 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
402 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
403 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
404 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
405 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
406 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
407 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
408 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
409 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
410 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
411 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
412 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
413 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
414 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
415 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
416 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
417 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
418 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
419 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
420 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
421 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
422 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
423 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
424 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
425 STN0425 บ้านเปียงกอก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
426 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
427 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
428 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
429 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
430 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
431 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
432 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
433 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
434 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
435 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
436 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
437 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
438 STN0438 บ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
439 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
440 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
441 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
442 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
443 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
444 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
445 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
446 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมือง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
447 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมือง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
448 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
449 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
450 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
451 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
452 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
453 STN0453 บ้านกลาง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
454 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
455 STN0455 บ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
456 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
457 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
458 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
459 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
460 STN0460 บ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
461 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
462 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
463 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
464 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
465 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
466 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
467 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
468 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
469 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
470 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ กิ่งเกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
471 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
472 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
473 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6) บ้านก้อง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
474 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
475 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
476 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
477 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
478 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
479 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
480 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
481 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
482 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
483 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
484 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
485 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
486 STN0486 บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
487 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
488 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
489 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
490 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
491 STN0491 บ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
492 STN0492 บ้านหินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
493 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
494 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
495 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
496 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
497 STN0497 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
498 STN0498 บ้านเหนือ ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
499 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
500 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
501 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
502 STN0502 บ้านหัวโคก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
503 STN0503 บ้านนางเอื้อย กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
504 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
505 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
506 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
507 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
508 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
509 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
510 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
511 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
512 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
513 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
514 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
515 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
516 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
517 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
518 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
519 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
520 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
521 STN0521 บ้านน้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
522 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
523 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
524 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
525 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
526 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
527 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
528 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
529 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
530 STN0530 บ้านหัวลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
531 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
532 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
533 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
534 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
535 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
536 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
537 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
538 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
539 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
540 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
541 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
542 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
543 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
544 STN0544 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
545 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
546 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
547 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
548 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
549 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
550 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
551 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
552 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
553 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
554 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
555 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
556 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
557 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
558 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
559 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
560 STN0560 บ้านตลิ่งสูง แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
561 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
562 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
563 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
564 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
565 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
566 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
567 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
568 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
569 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
570 STN0570 บ้านใต้โตน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
571 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
572 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
573 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
574 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
575 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
576 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
577 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
578 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
579 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
580 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
581 STN0581 บ้านชายควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
582 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
583 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
584 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
585 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
586 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
587 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
588 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
589 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
590 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
591 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
592 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
593 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
594 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
595 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
596 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
597 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
598 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
599 STN0599 บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
600 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
601 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
602 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
603 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
604 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
605 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
606 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
607 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
608 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
609 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
610 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
611 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
612 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
613 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
614 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
615 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
616 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
617 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
618 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
619 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
620 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
621 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
622 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
623 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
624 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
625 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
626 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
627 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
628 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
629 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
630 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
631 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
632 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
633 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
634 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
635 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
636 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
637 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
638 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
639 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
640 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
641 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
642 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
643 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
644 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
645 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
646 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
647 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
648 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
649 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
650 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
651 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
652 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
653 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
654 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
655 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
656 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
657 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
658 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
659 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
660 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
661 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
662 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
663 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
664 STN0664 บ้านขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
665 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
666 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
667 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
668 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
669 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
670 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
671 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
672 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
673 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
674 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
675 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
676 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
677 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
678 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
679 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
680 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
681 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
682 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
683 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
684 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
685 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
686 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
687 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
688 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
689 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
690 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
691 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
692 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
693 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
694 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
695 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
696 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
697 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
698 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
699 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
700 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
701 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
702 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
703 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
704 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
705 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
706 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
707 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
708 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
709 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
710 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
711 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
712 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
713 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
714 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
715 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
716 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
717 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
718 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
719 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
720 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
721 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
722 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
723 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
724 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
725 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
726 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
727 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
728 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
729 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
730 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
731 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
732 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
733 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
734 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
735 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
736 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
737 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
738 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
739 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
740 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
741 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
742 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
743 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
744 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
745 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
746 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
747 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
748 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
749 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
750 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
751 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
752 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
753 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
754 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
755 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
756 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
757 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
758 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
759 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
760 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
761 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
762 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
763 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
764 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
765 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
766 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมือง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
767 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
768 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
769 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
770 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
771 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
772 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
773 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
774 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
775 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
776 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
777 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
778 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
779 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
780 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
781 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
782 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
783 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
784 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
785 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
786 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
787 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
788 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
789 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
790 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
791 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
792 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
793 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
794 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
795 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
796 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
797 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
798 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
799 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
800 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
801 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
802 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
803 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
804 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
805 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
806 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
807 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
808 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
809 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
810 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
811 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
812 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
813 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
814 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
815 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
816 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
817 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
818 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
819 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
820 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
821 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
822 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
823 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
824 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
825 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
826 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
827 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
828 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
829 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
830 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
831 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
832 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
833 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่เสรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
834 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
835 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
836 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
837 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
838 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
839 STN0839 บ้านไหล่ท่า แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
840 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
841 STN0841 บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
842 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
843 STN0843 บ้านยางค้อม ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
844 STN0844 บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
845 STN0845 บ้านตลาดนาทวี ทต.นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
846 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
847 STN0847 บ้านดอนสถาน1 สถาน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
848 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
849 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
850 STN0850 บ้านท่าตีน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
851 STN0851 ส่วนอุทกวิทยา (สทภ. 1) สันโต่ง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
852 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
853 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
854 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
855 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
856 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
857 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
858 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
859 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
860 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
861 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
862 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
863 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
864 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
865 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
866 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
867 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
868 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
869 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
870 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
871 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
872 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
873 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
874 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
875 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
876 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
877 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
878 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
879 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมกลาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
880 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
881 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
882 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
883 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
884 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
885 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
886 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
887 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
888 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
889 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
890 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
891 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
892 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
893 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
894 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
895 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
896 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
897 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
898 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
899 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
900 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
901 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
902 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
903 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
904 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
905 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
906 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
907 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
908 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
909 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
910 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
911 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
912 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
913 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
914 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
915 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
916 STN0916 บ้านผาแล ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
917 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
918 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
919 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
920 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
921 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
922 STN0922 บ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
923 STN0923 บ้านกองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
924 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
925 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
926 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
927 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
928 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
929 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
930 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
931 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
932 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
933 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
934 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
935 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
936 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
937 STN0937 บ้านหลุกใต้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
938 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
939 STN0939 บ้านป่าหก ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
940 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
941 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
942 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
943 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
944 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
945 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
946 STN0946 บ้านวังสงวน บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
947 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
948 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
949 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
950 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
951 STN0951 บ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
952 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
953 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
954 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
955 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
956 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
957 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
958 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
959 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
960 STN0960 บ้านน้ำทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
961 STN0961 บ้านกุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
962 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
963 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
964 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
965 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
966 STN0966 บ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
967 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
968 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
969 STN0969 บ้านนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
970 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
971 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
972 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
973 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
974 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
975 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
976 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
977 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
978 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
979 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
980 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภัคดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
981 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
982 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
983 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
984 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
985 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
986 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
987 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
988 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
989 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
990 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
991 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
992 STN0992 บ้านหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
993 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
994 STN0994 บ้านทุ่งกราด สะตอ เขาสมิง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
995 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
996 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
997 STN0997 บ้านนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
998 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
999 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1000 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1001 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1002 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1003 STN1003 บ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1004 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1005 STN1005 บ้านลำทหาร บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1006 STN1006 บ้านท่าพลับ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1007 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1008 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1009 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1010 STN1010 บ้านกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1011 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1012 STN1012 บ้านวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1013 STN1013 บ้านป่าผาก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1014 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1015 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1016 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1017 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1018 STN1018 บ้านเขาโร เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1019 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1020 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1021 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1022 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1023 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1024 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1025 STN1025 บ้านหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1026 STN1026 บ้านโฮ๊ะ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1027 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1028 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1029 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1030 STN1030 บ้านโกตา กำแพง ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1031 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1032 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1033 STN1033 บ้านวังแข แม่สา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1034 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1035 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1036 STN1036 บ้านน้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1037 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1038 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1039 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1040 STN1040 บ้านไร่ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1041 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1042 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1043 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1044 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1045 STN1045 บ้านบางตง นบปริง เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1046 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1047 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1048 STN1048 บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1049 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1050 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1051 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1052 STN1052 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1053 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1054 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1055 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สทภ. 0 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1056 STN1065 บ้านใหม่คลองอังวะ แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1057 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1058 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1059 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1060 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1061 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1062 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1063 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1064 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1065 STN1074 บ้านหน้าฝาย บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1066 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1067 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1068 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1069 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1070 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1071 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1072 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1073 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1074 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1075 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1076 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1077 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1078 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1079 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1080 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1081 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1082 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1083 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1084 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1085 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1086 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1087 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1088 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1089 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1090 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1091 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1092 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1093 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1094 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1095 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1096 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1097 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1098 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1099 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1100 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1101 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1102 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1103 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1104 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1105 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1106 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1107 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1108 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1109 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1110 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1111 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1112 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1113 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1114 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1115 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1116 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1117 STN1126 บ้านน้ำพุ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1118 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1119 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1120 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1121 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1122 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1123 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1124 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1125 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1126 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1127 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1128 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1129 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1130 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1131 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1132 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1133 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1134 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1135 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1136 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1137 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1138 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1139 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1140 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1141 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1142 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1143 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1144 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1145 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1146 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1147 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1148 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1149 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1150 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1151 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1152 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1153 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1154 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1155 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1156 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1157 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1158 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมภีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1159 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1160 STN1169 บ้านโมคลา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1161 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1162 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1163 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1164 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1165 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1166 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1167 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1168 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1169 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1170 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1171 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1172 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1173 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1174 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1175 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1176 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1177 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1178 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1179 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1180 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1181 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1182 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1183 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1184 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1185 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1186 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1187 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1188 STN1197 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1189 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1190 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1191 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1192 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1193 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1194 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1195 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1196 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1197 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1198 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1199 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1200 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1201 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1202 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1203 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1204 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1205 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1206 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1207 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1208 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1209 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1210 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1211 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1212 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1213 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1214 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1215 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1216 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1217 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1218 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1219 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1220 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1221 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1222 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1223 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1224 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1225 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1226 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1227 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1228 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1229 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1230 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1231 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1232 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1233 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1234 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1235 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1236 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1237 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1238 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1239 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1240 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1241 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1242 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1243 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1244 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1245 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1246 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1247 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1248 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1249 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1250 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1251 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1252 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1253 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1254 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1255 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1256 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1257 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1258 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1259 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1260 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1261 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1262 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1263 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1264 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1265 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1266 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1267 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1268 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1269 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1270 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1271 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1272 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1273 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1274 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1275 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1276 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1277 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1278 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1279 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1280 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1281 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1282 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1283 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1284 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1285 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1286 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1287 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1288 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1289 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1290 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1291 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1292 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1293 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1294 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1295 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1296 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1297 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1298 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1299 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1300 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1301 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1302 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1303 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1304 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1305 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1306 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1307 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1308 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1309 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1310 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1311 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1312 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1313 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1314 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1315 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1316 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1317 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1318 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1319 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1320 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1321 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1322 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1323 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1324 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1325 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1326 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1327 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1328 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1329 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1330 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1331 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1332 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1333 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1334 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1335 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1336 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1337 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1338 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1339 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1340 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1341 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1342 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1343 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1344 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1345 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1346 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1347 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1348 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1349 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1350 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1351 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1352 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1353 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1354 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1355 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1356 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1357 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1358 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1359 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1360 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1361 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1362 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1363 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1364 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1365 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1366 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1367 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1368 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1369 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1370 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1371 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1372 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1373 STN1382 บ้านป่าแดง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1374 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1375 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1376 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1377 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1378 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1379 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1380 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1381 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1382 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1383 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1384 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1385 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1386 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1387 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1388 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1389 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1390 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1391 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1392 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1393 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1394 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1395 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1396 STN1405 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1397 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1398 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1399 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1400 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1401 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1402 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1403 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1404 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1405 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1406 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1407 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1408 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1409 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1410 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1411 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1412 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1413 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1414 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1415 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1416 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1417 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1418 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1419 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1420 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1421 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1422 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา ห้วยพิชัย ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1423 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1424 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1425 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1426 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1427 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1428 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1429 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1430 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1431 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1432 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1433 STN1442 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1434 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1435 STN1444 บ้านสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1436 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1437 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1438 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1439 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1440 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1441 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1442 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1443 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1444 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1445 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1446 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1447 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1448 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1449 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1450 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1451 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1452 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1453 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1454 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1455 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1456 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1457 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1458 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1459 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1460 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1461 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1462 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1463 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1464 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1465 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1466 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1467 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1468 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1469 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1470 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1471 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1472 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1473 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1474 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1475 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1476 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1477 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1478 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1479 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1480 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1481 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1482 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1483 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1484 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1485 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1486 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1487 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1488 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1489 STN1498 บ้านดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1490 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1491 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1492 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1493 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1494 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1495 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1496 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1497 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1498 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1499 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1500 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1501 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1502 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1503 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1504 STN1513 บ้านน้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1505 STN1514 บ้านเนินพยอม บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1506 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1507 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1508 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1509 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1510 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1511 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1512 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1513 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1514 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1515 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1516 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1517 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1518 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1519 STN1528 บ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1520 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1521 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1522 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1523 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1524 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1525 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1526 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1527 STN1536 บ้านสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1528 STN1537 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1529 STN1538 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1530 STN1539 บ้านศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1531 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1532 STN1541 บ้านกุฏิพระ ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1533 STN1542 บ้านสลี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1534 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1535 STN1544 บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1536 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1537 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1538 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1539 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1540 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1541 STN1550 บ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1542 STN1551 บ้านริมอิง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1543 STN1552 บ้านแก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1544 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1545 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1546 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1547 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1548 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1549 STN1558 บ้านแม่รากกลาง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1550 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1551 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1552 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1553 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1554 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1555 STN1564 บ้านบางหมาน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1556 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1557 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1558 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1559 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1560 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1561 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1562 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1563 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1564 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1565 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1566 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1567 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1568 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1569 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1570 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1571 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1572 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1573 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1574 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1575 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1576 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1577 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1578 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1579 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1580 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1581 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1582 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1583 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1584 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1585 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1586 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1587 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1588 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1589 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1590 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1591 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1592 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1593 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1594 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1595 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1596 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1597 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1598 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1599 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1600 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1601 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1602 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1603 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1604 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1605 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1606 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1607 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1608 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1609 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1610 STN1619 บ้านบางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1611 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1612 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1613 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1614 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1615 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1616 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1617 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1618 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1619 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1620 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1621 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1622 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1623 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1624 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1625 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1626 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1627 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1628 STN1637 บ้านไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1629 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1630 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1631 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1632 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1633 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1634 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1635 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1636 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1637 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1638 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1639 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1640 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1641 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1642 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1643 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1644 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1645 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1646 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1647 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1648 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1649 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1650 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1651 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1652 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1653 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1654 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1655 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1656 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1657 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1658 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1659 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1660 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1661 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1662 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1663 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1664 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1665 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1666 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1667 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1668 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1669 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1670 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1671 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1672 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1673 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1674 STN1683 บ้านสันติสุข บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1675 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1676 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1677 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1678 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1679 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1680 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1681 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1682 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1683 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1684 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1685 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1686 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1687 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1688 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1689 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1690 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1691 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1692 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1693 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1694 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1695 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1696 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1697 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1698 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1699 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1700 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1701 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1702 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1703 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1704 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1705 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1706 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1707 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1708 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1709 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1710 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1711 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1712 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1713 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1714 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1715 STN1724 บ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1716 STN1725 บ้านทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1717 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1718 STN1727 บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1719 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1720 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1721 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1722 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1723 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1724 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1725 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1726 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1727 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1728 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1729 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1730 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1731 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1732 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1733 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1734 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1735 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1736 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1737 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1738 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1739 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1740 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1741 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1742 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1743 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1744 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1745 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1746 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1747 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1748 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1749 STN1758 บ้านหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1750 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1751 STN1760 บ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1752 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1753 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1754 STN1763 บ้านคลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1755 STN1764 บ้านทุ่ง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1756 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1757 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1758 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1759 STN1768 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1760 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1761 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1762 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1763 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1764 STN1773 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1765 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1766 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1767 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1768 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1769 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1770 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1771 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1772 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1773 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1774 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1775 STN1784 บ้านไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1776 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1777 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1778 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1779 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1780 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1781 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1782 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1783 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1784 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1785 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1786 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1787 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1788 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1789 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1790 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1791 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1792 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1793 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1794 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1795 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1796 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1797 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1798 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1799 STN1808 บ้านกลาง* บ้านนา กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน สูงสุด 1799 สถานี วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
2 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
3 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
4 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
5 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
6 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
7 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
8 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
9 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
10 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
11 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
12 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
13 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
14 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
15 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
16 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
17 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
18 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
19 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
20 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
21 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
22 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
23 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
24 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
25 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
26 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
27 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
28 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
29 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม) เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
30 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
31 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
32 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
33 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
34 STN0034 บ้านผาใต้ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
35 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
36 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
37 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
38 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
39 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
40 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
41 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
42 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
43 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
44 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
45 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
46 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
47 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
48 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
49 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
50 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
51 STN0051 บ้านยาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
52 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
53 STN0053 บ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
54 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
55 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
56 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
57 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
58 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
59 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
60 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
61 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
62 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
63 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
64 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
65 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
66 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
67 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
68 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0