cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1799 สถานี วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.565 เวลา 07:01 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
2 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
3 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
4 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.30 0 แม่น้ำน่าน
5 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
6 STN0233 บ้านห้วยยาโน ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
7 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
8 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
9 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
10 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
11 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
12 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 25.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
13 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
14 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำแม่กก (สายหลัก แม่น้ำกก
15 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
16 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
17 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
18 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
19 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
20 STN0425 บ้านเปียงกอก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
21 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 0 แม่น้ำน่าน
22 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 0 แม่น้ำกก
23 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
24 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
25 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
26 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
27 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
28 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
29 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
30 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
31 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.60 SUB basin แม่น้ำโขง
32 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
33 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
34 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
35 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
36 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน กิ่งเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
37 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
38 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
39 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
40 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
41 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
42 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
43 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
44 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
45 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
46 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
47 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
48 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
49 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.30 SUB basin ลุ่มน้ำโขง
50 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
51 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
52 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
53 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 0 แม่น้ำกก
54 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
55 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
56 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
57 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
58 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
59 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
60 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำยม
61 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
62 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำกก
63 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
64 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
65 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
66 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 34.20 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
67 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
68 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
69 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
70 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
71 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
72 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
73 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.00 0 แม่น้ำกก
74 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
75 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
76 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
77 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
78 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
79 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
80 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
81 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
82 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
83 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
84 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 30.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
85 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 SUB basin แม่น้ำปิง
86 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
87 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
88 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
89 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
90 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
91 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
92 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
93 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
94 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
95 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
96 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
97 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
98 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
99 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 46.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
100 STN1758 บ้านหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 21.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
101 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.60 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
102 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
103 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแควใหญ่ตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
104 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
105 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
106 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
107 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
108 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
109 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
110 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 28.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
111 STN0387 บ้านนาเจริญ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
112 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
113 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
114 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
115 STN0839 บ้านไหล่ท่า แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
116 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
117 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
118 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำโขง
119 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
120 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
121 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
122 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
123 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
124 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.80 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
125 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
126 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
127 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
128 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่ แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
129 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
130 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
131 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
132 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
133 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
134 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
135 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำโขง แม่น้ำโขง
136 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
137 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
138 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
139 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
140 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
141 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
142 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
143 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
144 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
145 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.40 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
146 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
147 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
148 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
149 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 45.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
150 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
151 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
152 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
153 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
154 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
155 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
156 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
157 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
158 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
159 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
160 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
161 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 37.30 น้ำปี้ แม่น้ำยม
162 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
163 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.10 0 แม่น้ำสาละวิน
164 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
165 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
166 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
167 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
168 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำกก
169 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำกก
170 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
171 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
172 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
173 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
174 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
175 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 11.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
176 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
177 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.00 SUB basin แม่น้ำโขง
178 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
179 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
180 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
181 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
182 STN0997 บ้านนาคันหัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
183 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
184 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
185 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
186 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
187 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 54.40 0 แม่น้ำตาปี
188 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
189 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
190 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
191 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
192 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.80 0 แม่น้ำสาละวิน
193 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 0 แม่น้ำโขง
194 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
195 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ กิ่งเกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
196 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 104.80 0 แม่น้ำกก
197 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
198 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
199 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
200 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
201 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 0 แม่น้ำโขง
202 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
203 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
204 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
205 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
206 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
207 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
208 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
209 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 0 แม่น้ำปิง
210 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่เสรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
211 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
212 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
213 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
214 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
215 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
216 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
217 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
218 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
219 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
220 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
221 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำปิง
222 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.60 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
223 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
224 STN1498 บ้านดอนทราย ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
225 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 127.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
226 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
227 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
228 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
229 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
230 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
231 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
232 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
233 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำวัง
234 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำปิง
235 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
236 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
237 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
238 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
239 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
240 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
241 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
242 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.50 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
243 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.60 ลำกระจวน แม่น้ำชี
244 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
245 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
246 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
247 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
248 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
249 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
250 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
251 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 0 แม่น้ำป่าสัก
252 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
253 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
254 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
255 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
256 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
257 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
258 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
259 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
260 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 0 แม่น้ำปิง
261 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
262 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
263 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
264 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
265 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.90 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
266 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
267 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 0 แม่น้ำโขง
268 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
269 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
270 STN0438 บ้านแม่ละเมา พะวอ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
271 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
272 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 26.30 0 แม่น้ำสาละวิน
273 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.40 0 แม่น้ำน่าน
274 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
275 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
276 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
277 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
278 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
279 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
280 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
281 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
282 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
283 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
284 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
285 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
286 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 0 แม่น้ำน่าน
287 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
288 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
289 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
290 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
291 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 0 แม่น้ำโขง
292 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
293 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
294 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
295 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
296 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
297 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
298 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
299 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
300 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
301 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
302 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 0 แม่น้ำท่าจีน
303 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
304 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ชายฝั่งทะเลตะวันออก
305 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 20.40 0 แม่น้ำสาละวิน
306 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
307 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
308 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 0 แม่น้ำกก
309 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ยมส่วนที่3 แม่น้ำยม
310 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
311 STN0923 บ้านกองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
312 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
313 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
314 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
315 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
316 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 27.50 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
317 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
318 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
319 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
320 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
321 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.70 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
322 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
323 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
324 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
325 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
326 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
327 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
328 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
329 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 54.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
330 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
331 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
332 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
333 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 118.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
334 STN0992 บ้านหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
335 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 28.80 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
336 STN0966 บ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
337 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
338 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
339 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
340 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
341 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
342 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 47.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
343 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
344 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
345 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
346 STN1514 บ้านเนินพยอม บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำโขง
347 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำปิง
348 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
349 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.20 SUB basin แม่น้ำยม
350 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
351 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองสก แม่น้ำตาปี
352 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 78.40 คลองสก แม่น้ำตาปี
353 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำปิง
354 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
355 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
356 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
357 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
358 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
359 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำปราจีนบุรี
360 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
361 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
362 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
363 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
364 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
365 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
366 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
367 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 56.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
368 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 54.70 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
369 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 84.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
370 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
371 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
372 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 38.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
373 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
374 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
375 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
376 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
377 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
378 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
379 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 31.50 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
380 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 52.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
381 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
382 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
383 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
384 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
385 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 48.40 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
386 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
387 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
388 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
389 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 31.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
390 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
391 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.70 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
392 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
393 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
394 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
395 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
396 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่เงา แม่น้ำสาละวิน
397 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 30.20 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
398 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
399 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
400 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
401 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
402 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองสก แม่น้ำตาปี
403 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
404 STN1683 บ้านสันติสุข บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
405 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
406 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
407 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
408 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
409 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
410 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
411 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
412 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
413 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
414 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
415 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
416 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
417 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
418 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
419 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
420 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
421 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
422 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
423 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
424 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 34.40 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
425 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
426 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองท่าลาด แม่น้ำบางปะกง
427 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
428 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
429 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
430 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
431 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
432 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
433 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
434 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
435 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
436 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
437 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
438 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
439 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
440 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
441 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
442 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
443 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
444 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
445 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีคอนบน แม่น้ำปัตตานี
446 STN1619 บ้านบางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
447 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
448 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
449 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 71.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
450 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
451 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
452 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
453 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
454 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
455 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
456 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
457 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
458 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
459 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
460 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
461 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำประแส ชายฝั่งทะเลตะวันออก
462 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
463 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
464 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
465 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
466 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
467 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
468 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
469 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
470 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
471 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
472 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
473 STN1637 บ้านไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
474 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
475 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
476 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
477 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
478 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
479 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
480 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.60 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
481 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
482 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
483 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
484 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 53.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
485 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
486 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
487 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
488 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
489 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
490 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสก แม่น้ำตาปี
491 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
492 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
493 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
494 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
495 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.80 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
496 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
497 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
498 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 15.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
499 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
500 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
501 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
502 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 62.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
503 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
504 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 28.90 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
505 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำปัตตานี
506 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 66.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
507 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
508 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
509 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
510 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
511 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
512 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
513 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
514 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
515 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
516 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ำมวบ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำโขง
517 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
518 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
519 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.60 SUB basin แม่น้ำปิง
520 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 SUB basin แม่น้ำปิง
521 STN1442 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 28.80 SUB basin แม่น้ำปิง
522 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำโขง
523 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำโขง
524 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำปิง
525 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำปิง
526 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำโขง
527 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 SUB basin แม่น้ำโขง
528 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำโขง
529 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 SUB basin แม่น้ำโขง
530 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.30 SUB basin แม่น้ำชี
531 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 34.00 SUB basin แม่น้ำปิง
532 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.40 SUB basin แม่น้ำชี
533 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.00 SUB basin แม่น้ำชี
534 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
535 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 29.50 SUB basin แม่น้ำโขง
536 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำมูล
537 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำมูล
538 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.50 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
539 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 28.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
540 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.20 SUB basin แม่น้ำยม
541 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.50 SUB basin แม่น้ำยม
542 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำยม
543 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.50 SUB basin แม่น้ำยม
544 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
545 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 SUB basin แม่น้ำมูล
546 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.60 SUB basin แม่น้ำมูล
547 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.40 SUB basin แม่น้ำมูล
548 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำมูล
549 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 32.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
550 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
551 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
552 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.40 SUB basin แม่น้ำยม
553 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำยม
554 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.50 SUB basin แม่น้ำยม
555 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.30 SUB basin แม่น้ำยม
556 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำยม
557 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำยม
558 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
559 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
560 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.70 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) โตนเลสาป
561 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 37.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
562 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
563 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
564 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
565 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
566 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
567 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
568 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
569 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองสก แม่น้ำตาปี
570 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
571 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.10 SUB basin แม่น้ำยม
572 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
573 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 38.10 SUB basin แม่น้ำยม
574 STN1550 บ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
575 STN1551 บ้านริมอิง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.70 น้ำลาว แม่น้ำโขง
576 STN1552 บ้านแก่งหิน วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 32.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
577 STN1542 บ้านสลี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 28.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
578 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.30 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
579 STN1544 บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
580 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำโขง
581 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
582 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำปิง
583 STN1528 บ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
584 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
585 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
586 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
587 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
588 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.60 SUB basin แม่น้ำปิง
589 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำยม แม่น้ำยม
590 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำปิง
591 STN1536 บ้านสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 42.20 SUB basin แม่น้ำยม
592 STN1537 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 SUB basin แม่น้ำปิง
593 STN1538 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำโขง
594 STN1539 บ้านศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำโขง
595 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
596 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 SUB basin แม่น้ำยม
597 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 36.30 SUB basin แม่น้ำยม
598 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
599 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
600 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 SUB basin แม่น้ำปิง
601 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำปิง
602 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำปิง
603 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำปิง
604 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำปิง
605 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
606 STN1513 บ้านน้ำชุน น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
607 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำมูล
608 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 30.60 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
609 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
610 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
611 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.10 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
612 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
613 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
614 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
615 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
616 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 2.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
617 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
618 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
619 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
620 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
621 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
622 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
623 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
624 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
625 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
626 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
627 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
628 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
629 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
630 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
631 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
632 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
633 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
634 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
635 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 36.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
636 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
637 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
638 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
639 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
640 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
641 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
642 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
643 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
644 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
645 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
646 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
647 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
648 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
649 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
650 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
651 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
652 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
653 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
654 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
655 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
656 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
657 STN1405 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
658 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำโขง
659 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำอิง แม่น้ำโขง
660 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 30.70 SUB basin แม่น้ำปิง
661 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
662 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 37.60 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
663 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
664 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
665 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 34.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
666 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 36.80 SUB basin แม่น้ำโขง
667 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
668 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
669 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
670 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
671 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
672 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
673 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
674 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
675 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
676 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
677 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
678 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
679 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
680 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
681 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
682 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
683 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
684 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
685 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
686 STN1382 บ้านป่าแดง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
687 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
688 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 32.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำป่าสัก
689 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
690 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำป่าสัก
691 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
692 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำพรหม แม่น้ำชี
693 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.60 น้ำพรหม แม่น้ำชี
694 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
695 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
696 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
697 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 3 แม่น้ำโขง
698 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
699 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
700 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
701 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
702 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
703 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
704 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
705 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
706 STN0939 บ้านป่าหก ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
707 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
708 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
709 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.50 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
710 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่ว แม่น้ำป่าสัก
711 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
712 STN0946 บ้านวังสงวน บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำป่าสัก
713 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
714 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำป่าสัก
715 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
716 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
717 STN0951 บ้านกลาง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำท่าจีน
718 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
719 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
720 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
721 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 27.30 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
722 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
723 STN0960 บ้านน้ำทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
724 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 21.30 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
725 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
726 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
727 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 34.50 ลำกระจวน แม่น้ำชี
728 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำกระจวน แม่น้ำชี
729 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำคันฉู แม่น้ำชี
730 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
731 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
732 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 23.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
733 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 30.60 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
734 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
735 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
736 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
737 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
738 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
739 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.20 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
740 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
741 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
742 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.30 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
743 STN1003 บ้านด่าน บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
744 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.70 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
745 STN1006 บ้านท่าพลับ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
746 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
747 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
748 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำแควน้อยตอน แม่น้ำแม่กลอง
749 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอ แม่น้ำเพชรบุรี
750 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
751 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
752 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
753 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
754 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
755 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
756 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
757 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
758 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
759 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
760 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
761 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
762 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
763 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
764 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
765 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
766 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
767 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
768 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
769 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
770 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
771 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
772 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
773 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
774 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
775 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
776 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
777 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
778 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
779 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
780 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
781 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
782 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
783 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
784 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
785 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 41.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
786 STN1048 บ้านบางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
787 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันอ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
788 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 0
789 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 26.10 0 0
790 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
791 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
792 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
793 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 22.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
794 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
795 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
796 STN1026 บ้านโฮ๊ะ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
797 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
798 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 22.60 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
799 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 33.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
800 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 38.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
801 STN1036 บ้านน้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 51.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
802 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
803 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
804 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
805 STN1040 บ้านไร่ น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
806 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
807 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
808 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.30 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
809 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
810 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำวัง
811 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
812 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
813 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
814 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
815 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
816 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
817 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำสา แม่น้ำน่าน
818 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำท่าจีน
819 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
820 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
821 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
822 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 29.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
823 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
824 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
825 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
826 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
827 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
828 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
829 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
830 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
831 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
832 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
833 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
834 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
835 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
836 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
837 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
838 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
839 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
840 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
841 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมภีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
842 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำป่าสัก
843 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
844 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำวัง
845 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
846 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
847 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
848 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
849 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
850 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองแม่ระกา แม่น้ำปิง
851 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
852 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
853 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 31.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
854 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
855 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 SUB basin แม่น้ำวัง
856 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
857 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
858 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
859 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
860 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
861 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
862 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
863 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
864 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 34.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
865 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
866 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
867 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
868 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
869 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
870 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
871 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
872 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
873 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
874 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
875 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
876 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
877 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
878 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
879 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
880 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
881 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
882 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
883 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
884 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 33.30 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
885 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
886 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
887 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
888 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมือง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
889 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
890 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
891 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
892 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
893 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
894 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
895 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
896 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
897 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำภาค แม่น้ำน่าน
898 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
899 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
900 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
901 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
902 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
903 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
904 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
905 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
906 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
907 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
908 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
909 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
910 STN1169 บ้านโมคลา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
911 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่น้ำปิง
912 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
913 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
914 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
915 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 34.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
916 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
917 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
918 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
919 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
920 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
921 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
922 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
923 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
924 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
925 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 0 แม่น้ำกก
926 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
927 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
928 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
929 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
930 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
931 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
932 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 0 แม่น้ำโขง
933 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
934 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 29.20 0 แม่น้ำปิง
935 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
936 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
937 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 0 แม่น้ำวัง
938 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
939 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
940 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
941 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
942 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
943 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
944 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
945 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
946 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
947 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 29.60 0 แม่น้ำเจ้าพระยา
948 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
949 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 0 แม่น้ำป่าสัก
950 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.80 0 แม่น้ำป่าสัก
951 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำป่าสัก
952 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
953 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
954 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 0 แม่น้ำเพชรบุรี
955 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 20.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
956 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 0 แม่น้ำแม่กลอง
957 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
958 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.80 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
959 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 51.30 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
960 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
961 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
962 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
963 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
964 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
965 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
966 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
967 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.40 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
968 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
969 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 0 แม่น้ำตาปี
970 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
971 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขง
972 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 0 แม่น้ำตาปี
973 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
974 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
975 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
976 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
977 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
978 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
979 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำตาปี
980 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
981 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
982 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
983 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 50.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
984 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
985 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
986 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
987 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
988 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.30 0 แม่น้ำตาปี
989 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 0 แม่น้ำตาปี
990 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
991 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
992 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
993 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
994 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
995 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
996 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
997 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 แม่น้ำยม
998 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 118.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
999 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1000 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1001 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1002 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.80 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1003 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.40 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1004 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 16.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1005 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.70 0 ทะเลสาบสงขลา
1006 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1007 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1008 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1009 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1010 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ทะเลสาบสงขลา
1011 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.20 0 ทะเลสาบสงขลา
1012 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1013 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1014 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1015 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.50 0 แม่น้ำมูล
1016 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 0 แม่น้ำมูล
1017 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.20 0 แม่น้ำมูล
1018 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1019 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1020 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1021 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1022 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1023 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1024 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1025 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 0 แม่น้ำแม่กลอง
1026 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1027 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.30 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1028 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1029 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1030 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 29.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1031 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1032 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1033 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1034 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1035 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1036 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1037 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1038 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1039 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.60 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1040 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.50 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1041 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1042 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 51.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1043 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 27.30 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1044 STN0844 บ้านดินดอน ท่าดี ลานสะกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 19.60 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1045 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1046 STN0841 บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1047 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1048 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1049 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1050 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1051 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1052 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1053 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1054 STN0847 บ้านดอนสถาน1 สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1055 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1056 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1057 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1058 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 46.20 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1059 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1060 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1061 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1062 STN0916 บ้านผาแล ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1063 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1064 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1065 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1066 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1067 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.60 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1068 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1069 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1070 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1071 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1072 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1073 STN0937 บ้านหลุกใต้ นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1074 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1075 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1076 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1077 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1078 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1079 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
1080 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1081 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1082 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1083 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1084 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1085 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1086 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1087 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1088 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1089 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 37.40 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1090 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1091 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1092 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1093 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1094 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1095 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1096 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1097 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมกลาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1098 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1099 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1100 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1101 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1102 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1103 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1104 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1105 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำน่าน
1106 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1107 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 6 แม่น้ำน่าน
1108 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1109 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 35.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1110 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1111 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ 5 แม่น้ำน่าน
1112 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
1113 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1114 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 20.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1115 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1116 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1117 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1118 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1119 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1120 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1121 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1122 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1123 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแห้ง แม่น้ำน่าน
1124 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1125 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 0 แม่น้ำปิง
1126 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
1127 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.60 0 แม่น้ำน่าน
1128 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1129 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1130 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1131 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1132 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1133 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1134 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1135 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1136 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1137 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1138 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1139 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.20 0 แม่น้ำกก
1140 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำโขง
1141 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1142 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำปิง
1143 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1144 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1145 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1146 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1147 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.90 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1148 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.60 0 แม่น้ำมูล
1149 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.50 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1150 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1151 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.40 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1152 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1153 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 0 แม่น้ำตาปี
1154 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.60 0 แม่น้ำน่าน
1155 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1156 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1157 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 70.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำป่าสัก
1158 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1159 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 32.60 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1160 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1161 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 25.70 0 แม่น้ำโขง
1162 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 26.60 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
1163 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำชี
1164 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 42.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1165 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
1166 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1167 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1168 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 46.20 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1169 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1170 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 23.40 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1171 STN0294 บ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1172 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
1173 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.00 0 แม่น้ำยม
1174 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1175 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 0 แม่น้ำเพชรบุรี
1176 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 42.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1177 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1178 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1179 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.20 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1180 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1181 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1182 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1183 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 42.20 0 แม่น้ำป่าสัก
1184 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1185 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1186 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1187 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1188 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1189 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1190 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 0 แม่น้ำแม่กลอง
1191 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1192 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1193 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1194 STN0226 บ้านหนองจอก ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.00 0 แม่น้ำท่าจีน
1195 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1196 STN0228 บ้านกล้วย ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 0 แม่น้ำแม่กลอง
1197 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.10 0 แม่น้ำยม
1198 STN0230 บ้านท่าข้าม แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 0 แม่น้ำปิง
1199 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1200 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1201 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำยาว (2) แม่น้ำน่าน
1202 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 110.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1203 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1204 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1205 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1206 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 67.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1207 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1208 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1209 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1210 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1211 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 36.30 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1212 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1213 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1214 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 61.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1215 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 0 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1216 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 32.00 0 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1217 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1218 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1219 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 0 แม่น้ำปิง
1220 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
1221 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
1222 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1223 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1224 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
1225 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 0 แม่น้ำสาละวิน
1226 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1227 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1228 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1229 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 0 แม่น้ำวัง
1230 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1231 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1232 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1233 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1234 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1235 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1236 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปี (สายหลัก) แม่น้ำตาปี
1237 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1238 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1239 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1240 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1241 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 0 แม่น้ำปิง
1242 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.40 0 ทะเลสาบสงขลา
1243 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1244 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1245 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 0 แม่น้ำกก
1246 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1247 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 50.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1248 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1249 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1250 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1251 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1252 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0